Podmienky používania/všeobecné obchodné podmienky

Ochrana údajov

Nasledujúce podmienky používania upravujú podmienky používania webových stránok a/alebo mobilných aplikácií spoločnosti F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Lipsko (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Používatelia majú okrem iného prístup k informáciám poskytovaným Prevádzkovateľom na webových stránkach a/alebo v aplikáciách Prevádzkovateľa. Okrem toho majú používatelia možnosť nahrať text, obrázky, údaje, grafiku, filmové sekvencie atď., na webové stránky a/alebo aplikácie Prevádzkovateľa. K obsahu nahranému používateľmi môžu pristupovať iní používatelia a samozrejme aj samotní používatelia, ktorí obsahy nahrali. V záujme bezproblémovej a kultivovanej atmosféry medzi dospelými osobami s najrozmanitejšími názormi a postojmi k životu, je nevyhnutné, že Prevádzkovateľ musí od používateľov vyžadovať súhlas s určitými pravidlami a postupmi. Používaním mobilných aplikácií Prevádzkovateľa na zariadeniach so systémom iOS a Android (ďalej len „mobilné aplikácie“) používateľ súhlasí s platnosťou týchto podmienok používania. Naproti tomu, podmienky používania používateľov sa nestávajú súčasťou zmluvy. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť alebo zmeniť podmienky používania. V prípade úpravy alebo zmeny podmienok používania budú používatelia informovaní e-mailom štyri týždne pred nadobudnutím účinnosti týchto podmienok. Ak používateľ nevznesie námietku proti platnosti nových podmienok používania do štyroch týždňov od prijatia e-mailu, zmenené podmienky používania sa považujú za akceptované. V prípade námietky má Prevádzkovateľ právo zmluvný vzťah ukončiť. O dôležitosti tejto štvortýždňovej lehoty bude Prevádzkovateľ samostatne informovať používateľa v e-maile, ktorý obsahuje zmenené podmienky.

1. Služby Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sprístupňuje webové stránky a mobilné aplikácie, ktoré môžu používatelia používať na nahrávanie alebo iné zadávanie obsahu. Prevádzkovateľ umožňuje okrem iného aj nahrávanie tohto obsahu. Prihlásenie na webových stránkach a/alebo mobilných aplikáciách Prevádzkovateľa a ich používanie je bezplatné. Jednoduchým prihlásením a používaním webových stránok a/alebo mobilných aplikácií Prevádzkovateľa v rámci základného členstva nevznikajú žiadne náklady. Platené možnosti sú jasne označené ako platené a v prípade potreby si ich používateľ môže rezervovať samostatne. Ponuka Prevádzkovateľa je zameraná výlučne na plnoleté osoby, právne spôsobilé osoby, právnické osoby a spoločnosti charakterizované ako partnerstvá osôb. Neplnoletým osobám nie je povolené prihlásiť sa na webových stránkach a/alebo mobilných aplikáciách Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ v zásade nevykonáva žiadne kontroly obsahov nahraných a zadaných používateľmi. Nemôže teda zaručiť ani ich správnosť, primeranosť a kvalitu. Napriek tomu si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odmietnuť, opraviť alebo zmazať zverejnenie obsahu a informácií, a to aj vnútri profilov a/alebo dočasne či trvalo zablokovať používateľský účet. To platí najmä vtedy, ak sa Prevádzkovateľ dozvie o porušení týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo zákonných ustanovení, zistí nepravdivé informácie alebo zistí, že na to existujú iné závažné dôvody. Na ochranu pred falošnými a pochybnými ponukami si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo kontrolovať pravosť alebo správnosť používateľských účtov a požadovať od používateľov určité dokumenty, ako sú fotografie alebo kópie občianskych preukazov za účelom overenia totožnosti. Používatelia môžu, ale nemusia, na takúto žiadosť Prevádzkovateľa odpovedať. Ak používatelia žiadosti nevyhovejú, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať účet. Používatelia nie sú oprávnení využívať služby Prevádzkovateľa a/alebo zverejňovať obsah na webových stránkach a/alebo mobilných aplikáciách Prevádzkovateľa. V prípade porušenia týchto VOP, zákonných ustanovení alebo v prípade, ak existujú iné závažné dôvody, ako je narušenie harmonickej interakcie medzi používateľmi webových stránok a/alebo aplikácií, môže Prevádzkovateľ používateľom uložiť virtuálny zákaz prístupu, t.j. ich vylúčiť z budúceho využívania jeho služieb. Členovia, ktorým bol zakázaný prístup, majú zákaz opätovného prihlásenia sa na ponuky Prevádzkovateľa. Ak sa zákazy prístupu obchádzajú prihlásením pod novým pseudonymom, údaje o príslušnom účte budú vymazané ihneď po tom, ako sa o nich dozvieme. Proti bývalým členom, ktorým bol zakázaný prístup a ktorí sa opakovane pokúšajú o opätovné prihlásenie, budú podniknuté spoplatnené právne kroky. V prípade závažných osobných útokov, urážok, ohovárania a vyhrážok alebo iného protiprávneho konania si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zapojiť orgány činné v trestnom konaní. Posúdenie situácie, ktorá vedie k zmene, odmietnutiu, vymazaniu, zablokovaniu alebo vydaniu virtuálneho zákazu prístupu je na uvážení Prevádzkovateľa. Služby, funkcie a obsah platformy môže Prevádzkovateľ kedykoľvek zmeniť, rozšíriť alebo obmedziť. Pokiaľ ide o platené možnosti, Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú kompenzáciu Komunikácia medzi používateľmi, napríklad cez ClubMail, prebieha bez toho, aby ju moderátori Prevádzkovateľa videli. Pokiaľ existuje zákonná, súdna alebo úradná povinnosť na strane Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ môže vykonať zodpovedajúce skúmanie a postúpiť príslušné dôkazy úradom. Ak sa bezplatný účet používateľa nepoužíva dlhšie ako 3 mesiace, môže byť Prevádzkovateľom bez ďalšieho upozornenia vymazaný. V tomto prípade nevzniká právo na uchovávanie alebo sprístupnenie údajov.

2. Uzavretie zmluvy/účty

Aby mohol používateľ využívať funkcie mobilných aplikácií, musí sa bezplatne zaregistrovať. Registrácia vyžaduje od používateľa platnú e-mailovú adresu. Pri registrácii si používatelia môžu zvoliť užívateľské meno a heslo. Potom dostanú osobný účet (používateľský účet). Akékoľvek chyby zadania pred odoslaním objednávania je možné opraviť na stránke objednávania. Člen registráciou za člena alebo vytvorením svojho profilu podáva ponuku na uzavretie užívateľskej zmluvy. Na uzavretie zmluvy neexistuje žiaden právny nárok. Úspešnou registráciou je uzavretie zmluvy potvrdené. Samostatná akceptácia Prevádzkovateľom sa nevyžaduje. Text zmluvy Prevádzkovateľ neuchováva. V súčasnosti je možné zmluvu uzavrieť len v nemeckom jazyku. Využívanie služieb Prevádzkovateľa je v rámci základných funkcií bezplatné. Používatelia si môžu za poplatok zakúpiť rôzne pridané hodnoty. Príslušné ceny sú používateľom jasne a zreteľne zobrazené na webových stránkach a v mobilných aplikáciách Prevádzkovateľa pred konečným nákupom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto ceny kedykoľvek zmeniť. Používateľ v rámci rezervácie platených funkcií na konkrétne obdobie uzatvára predplatné, ktoré sa automaticky predlžuje v závislosti od zvoleného obdobia, pokiaľ ho používateľ nezruší v stanovenej lehote 24 hodín pred koncom príslušného obdobia. Na jednu osobu sa povoľuje iba jeden účet. Páry si môžu okrem spoločného párového profilu vytvoriť aj samostatný profil. Komerční poskytovatelia môžu vytvoriť dodatočný profil na čisto súkromné použitie. V prípade porušenia tohto nariadenia si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať užívateľské účty. Komerčné ponuky alebo používatelia s finančnými záujmami tieto skutočnosti musia uviesť vo svojom profile a pri prihlásení použiť zodpovedajúci typ účtu. Na požiadanie Prevádzkovateľa musí používateľ preukázať svoju spôsobilosť komerčného používateľa, napríklad predložením živnostenského listu a pod. V prípade porušenia tejto povinnosti je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť účet.

3. Poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodov. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás, Prevádzkovateľa F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Nemecko

e-mail: support@joyce.app o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, aby ste oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy odoslali pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Dôsledky odstúpenia Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám späť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejšie ponúkané štandardné doručenie z našej strany), bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Pri vrátení platby použijeme rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sme sa s vami výslovne nedohodli na inom spôsobe platby; za vrátenie platby vám v žiadnom prípade nebudú účtované poplatky. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy na adresu: F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Nemecko, e-mail: support@joyce.app Ja/my (*) týmto odvolávam/e zmluvu uzatvorenú mnou/nami (*) o kúpe nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*) objednanej dňa (*)/prijatej dňa (*)

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa oznámenie podáva písomne)

Dátum (*) Nehodiace sa prečiarknite Koniec poučenia o práve na odstúpenie od zmluvy

4. Povinnosti používateľa

Pri registrácii sa používatelia zaväzujú poskytovať o sebe iba pravdivé, úplné a aktuálne informácie a spĺňať minimálne požiadavky na zverejňovanie obsahu na webových stránkach a/alebo mobilných aplikáciách Prevádzkovateľa. Tieto informácie budete aktualizovať, keď sa zmenia. Ak je potrebná zmena účtu, ktorú používateľ nemôže sám ovplyvniť, je potrebné informovať Prevádzkovateľa. V prípade oprávnených pochybností o pravosti údajov môže Prevádzkovateľ dočasne zablokovať účet, aby ochránil ostatných členov pred možnými podvodným účtami a požadovať od používateľa dôkaz o pravosti. Ak používateľ nevyhovie tejto žiadosti, Prevádzkovateľ je oprávnený účet vymazať. Heslá slúžia na zabránenie neoprávneným osobám používať webové stránky a/alebo mobilné aplikácie. Nesmú byť postúpené tretím osobám, musia byť chránené pred prístupom tretích osôb a mali by byť tiež v pravidelných intervaloch menené pre vašu vlastnú bezpečnosť. Prevádzkovateľ nikdy nebude od používateľa žiadať jeho heslo. Pri podozrení na zneužitie je potrebné, aby ste si zmenili svoje heslo a ihneď informovali Prevádzkovateľa. Používateľ je zodpovedný za svoje aktivity, informácie a obsah a je povinný dodržiavať zákonné ustanovenia. Týka sa to najmä oblasti autorského práva, ochrannej známky a ochrany maloletých osôb. Používatelia zaručujú, že majú všetky potrebné práva k obsahu, ktorý umiestnili do databázy Prevádzkovateľa, že použitie a/alebo využitie tohto obsahu nie je v rozpore s akýmikoľvek právami tretích osôb (napr. právo na vlastný obrázok, právo na meno, práva tretích strán na ochrannú známku) a že zverejnený obsah neporušuje ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok ani zákonné ustanovenia. Člen sa zaväzuje na požiadanie Prevádzkovateľa preukázať zákonné vlastníctvo obsahu. Všetci Používatelia sú povinní dodržiavať Príručku komunity dostupnú na webových stránkach a/alebo v mobilných aplikáciách Prevádzkovateľa v časti „Pomoc a kontakt“. Dodržiavanie zahŕňa okrem iného aj to, že sa k ostatným členom správame s rešpektom a priateľským tónom. Každý používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom urážať, vyhrážať sa, provokovať alebo obťažovať ostatných používateľov. Používatelia sa zaväzujú, že na webové stránky a/alebo mobilné aplikácie Prevádzkovateľa budú zverejňovať alebo prenášať Prevádzkovateľovi iba obsah, ktorý nie je klasifikovaný ako „zakázaný obsah“ v bode 6 týchto VOP. Používatelia sa ďalej zaväzujú vyvolávať alebo využívať služby Prevádzkovateľa výlučne prostredníctvom najmodernejšej techniky, teda bežných smartfónov alebo tabletov. Akékoľvek opatrenia, ktoré slúžia alebo môžu slúžiť na narušenie, obchádzanie alebo sťaženie riadneho fungovania služieb Prevádzkovateľa, sú prísne zakázané. Týka sa to najmä opatrení alebo útokov uvedených nižšie: XSS, SQL injection, CSRF, phishing, DoS, DDos, hrubá sila, zachytávanie relácií, automatizovaný alebo skriptom riadený prístup a iné manuálne a automatické útoky či zásahy do technickej infraštruktúry služieb Prevádzkovateľa. Každé porušenie tohto nariadenia bude Prevádzkovateľ hlásiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní. V konečnom dôsledku sa používatelia zaväzujú zbaviť a oslobodiť Prevádzkovateľa a/alebo jeho pridružené spoločnosti a jeho a/alebo zamestnancov, zástupcov, akcionárov a zástupných agentov jeho pridružených spoločností od akýchkoľvek nárokov vznesených tretími stranami z dôvodu porušenia ich práv používateľom na webových stránkach a/alebo obsahom zverejneným v mobilných aplikáciách Prevádzkovateľa alebo z dôvodu iného využívania služieb zo strany používateľa voči Prevádzkovateľovi a/alebo jeho pridruženým spoločnostiam a jeho a/alebo zamestnancom, zástupcom, akcionárom, resp. zástupným agentom pridružených spoločností. Požívateľ pri prvej výzve znáša všetky náklady na nevyhnutnú právnu obhajobu zo strany Prevádzkovateľa, vrátane všetkých súdnych poplatkov a poplatkov na advokátov.

5. Udelenie práv

Prenosom alebo nahrávaním svojho obsahu (texty, fotografie, grafika, filmové sekvencie a pod.) používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi bezplatné, jednoduché, priestorovo a časovo neobmedzené právo využívať alebo prostredníctvom vyššie popísaných služieb Prevádzkovateľa používať, upravovať, poskytovať, sprístupňovať, reprodukovať a distribuovať prenášaný obsah. Čo to pre vás znamená? Ak napríklad nahráte obrázky pre svoj profil, ich veľkosť sa v prípade potreby zmení („upraví“) a takto sa budú zobrazovať („reprodukovať“) návštevníkom vášho profilu. Akýkoľvek obsah, ktorý uverejníte, je vždy váš. Nikto nesmie použiť váš obsah bez vášho výslovného súhlasu – ani komerčne, ani na účely štúdie alebo čohokoľvek iného.

6. Nezákonný obsah

Pri používaní platformy je potrebné dodržiavať platné právne predpisy a nesmú byť porušované práva tretích strán. Používateľovi je najmä zakázané:

uverejňovať urážlivý, ohováračský, rasistický, nenávistný obsah, obsah oslavujúci násilie, nemorálny alebo diskriminačný obsah;

uverejňovať nepravdivé tvrdenia o skutočnosti;

uverejňovať politický alebo ideologický obsah, pokiaľ nesúvisí s témami špecifickými pre platformu alebo propaguje politické strany alebo ideológie,

používať obsah chránený zákonom (napr. zákonom o autorských právach alebo právom na ochrannú známku) bez toho, aby ste na to boli oprávnení, alebo nastaviť odkazy na iné telekomunikačné médiá s nezákonným obsahom. Akýkoľvek obsah o drogách, liekoch a praktikách, ktoré sú škodlivé pre telo alebo sú škodlivé pre zdravie, nie sú vo všeobecnosti povolené a vyžadujú si výnimočný súhlas moderátorov. Používateľovi je ďalej zakázané obťažovať, klamať, verejne podozrievať alebo provokovať iných používateľov alebo zamestnancov platformy. Používateľom je zakázané priamo alebo nepriamo zneužívať službu Prevádzkovateľa na reklamné účely, t.j. distribúciu telefónnych čísel, e-mailových adries, odkazov, SMS čísel alebo iných možností kontaktu za účelom komerčného kontaktu s inými používateľmi. Najmä je zakázané posielať čísla služieb začínajúcich číslom 0900 alebo iných čísel služieb s pridanou hodnotou iným používateľom. Ďalej je zakázané odkazovať na porovnateľné (komerčné alebo nekomerčné) ponuky služieb na webovej stránke poskytovateľa za účelom kontaktu a vytvárať viackrát rovnaký alebo takmer rovnaký obsah. Používateľ sa zaväzuje uverejňovať iba kvalifikované príspevky a komentáre, ktoré zodpovedajú príslušnému kontextu (napr. predmetná skupina, fórum alebo obrázok). Tón komunikácie by mal byť zdvorilý a vecný. Vecná kritika je žiadaná, ale sú zakázané osobné útoky a zlomyseľnosť, ako aj diskusie o rozhodnutiach moderátorov. Príspevky a komentáre, ktoré porušujú vyššie uvedené nariadenia, môžu byť moderované alebo vymazané. Používatelia môžu byť dočasne alebo trvalo vylúčení z ďalšieho používania fóra alebo platformy. Ponuka a dopyt po sexuálnych službách sú na platforme JOYCE výslovne zakázané. Zodpovedajúci obsah alebo profily, ktoré ponúkajú platené sexuálne služby, budú odstránené. Tieto obsahy sa dajú dosledovať spätne, ak sú zjavné finančné záujmy vyplývajúce z popisu profilu, zo sťažností na správach ClubMails alebo chatov, z príspevkov na fórach alebo inde.

7. Platené možnosti/zrušenie

Platené možnosti sú ponúkané na webových stránkach Prevádzkovateľa a/alebo v mobilných aplikáciách. Príslušné ceny sú používateľovi jasne a viditeľne zobrazené na webovej stránke a/alebo v mobilných aplikáciách pred konečným nákupom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto ceny kedykoľvek zmeniť. Pokiaľ Prevádzkovateľ ponúka platené možnosti, určujú hlavné povinnosti príslušné dohodnuté podmienky. Aby bolo možné spracovať platby za platené členstvá, Prevádzkovateľ spolupracuje s externými poskytovateľmi platieb. Uzavretím plateného členstva používatelia súhlasia s platnosťou všeobecných obchodných podmienok týchto fakturačných partnerov. Obchodné podmienky možno nájsť na webových stránkach príslušných fakturačných partnerov. Používatelia môžu svoje bezplatné členstvo ohľadom služieb Prevádzkovateľa kedykoľvek ukončiť. V prípade platených členstiev sa zmluvný vzťah skončí ukončením zo strany používateľa uplynutím dohodnutej doby. Ak svoj účet chcú zrušiť, používatelia nájdu zodpovedajúcu funkciu odstránenia účtu v nastaveniach účtu na webových stránkach Prevádzkovateľa a/alebo v mobilných aplikáciách. Ukončenie je možné aj faxom alebo e-mailom. Ak dôjde k zmene, zablokovaniu, kontrole alebo vymazaniu účtov Prevádzkovateľom v dôsledku podmienok používania alebo k udeleniu zákazu prístupu na stránku, platobné povinnosti v súvislosti s plateným členstvom zostávajú nedotknuté a Prevádzkovateľ nevracia žiadne sumy, ktoré už používateľ zaplatil.

8. Záruka

Databázy a ostatné technické zariadenia poskytované Prevádzkovateľom zodpovedajú aktuálnemu stavu techniky. Prevádzkovateľ sa snaží zabezpečiť čo najväčšiu dostupnosť platformy. Napriek tomu problémy, ktoré sú mimo kontroly Prevádzkovateľa (vyššia moc, zavinenie tretích osôb a pod.) alebo údržbárske práce môžu mať za následok dočasné obmedzenie dostupnosti služieb Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezaručuje, že jeho mobilné aplikácie budú kedykoľvek dostupné alebo prístupné a nezodpovedá za obdobia nedostupnosti z dôvodu nutnej starostlivosti a údržby alebo novo sa vyskytujúcich chýb, pokiaľ tieto neboli predvídateľné a môžu sa vyskytnúť aj priemernému svedomitému programátorovi. Prevádzkovateľ ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za pravosť a uloženie nahraného obsahu. Ak dôjde k vymazaniu, zmene alebo zablokovaniu účtu z dôvodu porušenia podmienok používania, nevzniká právo na vydanie obsahu a komunikačných údajov uložených na účte.

9. Obmedzenia zodpovednosti

Akékoľvek nároky na náhradu škody voči Prevádzkovateľovi sú bez ohľadu na právny dôvod vylúčené, pokiaľ Prevádzkovateľa, jeho zákonných zástupcov alebo zástupných agentov nemožno obviniť z úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škody na živote, tele a zdraví, ako aj zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za produkt zostáva nedotknutá. V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností Prevádzkovateľ zodpovedá za prípadnú nedbanlivosť, avšak len do výšky predvídateľnej škody. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú aj na spoločnosti prepojené s Prevádzkovateľom a na osobnú zodpovednosť zamestnancov, zástupcov, akcionárov a zástupných agentov Prevádzkovateľa a/alebo spoločností prepojených s Prevádzkovateľom.

10. Porušovanie práv

Prevádzkovateľ rešpektuje práva tretích osôb, a preto má záujem zabrániť zverejňovaniu obsahu porušujúceho práva používateľov. Ak sa používateľ domnieva, že obsah porušuje jeho práva (napr. právo na vlastný obrázok, práva na meno, práva na ochrannú známku) alebo iné práva, Prevádzkovateľ používateľa žiada o podrobné nahlásenie tejto skutočnosti. Prevádzkovateľ okamžite preskúma na všetky závažné hlásenia o porušení práv a podnikne príslušné právne kroky. Akékoľvek zneužitie bude potrestané.

11. Práva k databáze

Všetky práva (autorské práva, práva na ochrannú známku a iné vlastnícke práva) k databázovému dielu, databáze a zverejnenému obsahu, údajom a iným prvkom sú výlučne vo vlastníctve Prevádzkovateľa. Akékoľvek práva používateľov na obsah, ktorý uverejnili, zostávajú nedotknuté. Oznámenia o autorských právach alebo iné oznámenia o vlastníckych právach na webovej stránke alebo v mobilných aplikáciách Prevádzkovateľa sa nesmú meniť. Obsah databázy Prevádzkovateľa nesmie byť za žiadnych okolností použitý na zriadenie vlastnej databázy v akejkoľvek mediálnej forme alebo na komerčné využitie údajov alebo poskytovanie informácií. Integrácia alebo iné prepojenie databázy alebo jednotlivých prvkov databázy s inými databázami alebo metadatabázami nie sú povolené.

12. Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (platforma OS) na tejto adrese URL: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Prevádzkovateľ nie je povinný ani ochotný zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym výborom.

13. Záverečné ustanovenia

Platí výlučne nemecké právo. V prípade zmlúv so spotrebiteľmi zo zahraničia zostávajú v platnosti právne predpisy alebo ochrana poskytovaná sudcovským právom v príslušnej krajine bydliska a tieto sa primerane uplatňujú. Miestom súdnej príslušnosti pre všetky nároky vyplývajúce a založené na využívaní služieb Prevádzkovateľa je Lipsko, Nemecko, za predpokladu, že používateľ je obchodníkom v zmysle nemeckého obchodného zákonníka. To isté platí, ak používateľ po uzavretí zmluvy presťahuje svoje bydlisko do zahraničia alebo nemá všeobecné miesto súdnej príslušnosti v Nemecku. Ak jednotlivé ustanovenia týchto podmienok používania nie sú úplne alebo čiastočne právne účinné alebo neskôr úplne alebo čiastočne stratia svoju právnu účinnosť, nemá to vplyv na platnosť všetkých častí týchto podmienok používania, ktoré tým nie sú dotknuté. Namiesto neúčinnej úpravy sa uplatnia zákonné ustanovenia, ktoré sa z ekonomického hľadiska najviac približujú zamýšľanej úprave. To isté platí, ak tieto podmienky používania majú právne medzery. Európska únia zriadila online platformu („platforma OS“) na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Platformu nájdete na ec.europa.eu/consumers/odr. Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym výborom.