Ochrana údajov

Ochrana vášho súkromia a vašej totožnosti je pre nás v spoločnosti F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Nemecko, veľmi dôležitá. Na tomto mieste vás informujeme o spracovaní vašich údajov v súlade s ochranou údajov na základe aktuálne platných nariadení (GDPR). Vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na ponúkané online služby, ďalej len „Ponuka/online ponuka“ vo všeobecnosti a najmä „Platforma“.

V zásade spracúvame osobné údaje len do tej miery, do akej je to nevyhnutné na poskytovanie funkčných online ponúk, ako aj nášho obsahu a služieb. Spracúvanie osobných údajov prebieha pravidelne len s vaším súhlasom. Výnimka platí v prípadoch, keď nie je možné zo skutočných dôvodov získať predchádzajúci súhlas a spracúvanie údajov umožňujú zákonné ustanovenia.

1. Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za spracovanie údajov a splnomocnenca pre ochranu údajov spoločnosti


1.1 Zodpovedná osoba

Tieto informácie o ochrane údajov sa vzťahujú na spracovanie údajov:

F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Nemecko

E-mail: dsb@fp.de

1.2 Splnomocnenec pre ochranu údajov

Splnomocnenca pre ochranu údajov spoločnosti môžete kontaktovať pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

F&P GmbH

Der Datenschutzbeauftragte

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Nemecko

E-mail: dsb@fp.de

2. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Fungovanie našej online ponuky podlieha prirodzenej dynamike internetového priemyslu, a preto nie je možné zachádzať do všetkých podrobností. Naším cieľom je týmto vyhlásením vysvetliť základné prvky spracovania údajov.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Spracovanie prebieha preto, aby sme vám mohli poskytnúť rozsah služieb, ktoré požadujete, a aby sme mohli splniť naše zmluvné záväzky a vykonať potrebné predzmluvné opatrenia vyplývajúce z vašej požiadavky. Ďalšími účelmi spracovania sú predovšetkým:

Doba uchovávania osobných údajov závisí od právneho základu ich zhromažďovania, účelov spracovania a zákonných lehôt uchovávania. Ak bol udelený súhlas, údaje budú po odvolaní súhlasu vymazané za predpokladu, že neexistuje žiadny iný dôvod odôvodňujúci spracovanie a neplatí žiadna zákonná lehota uchovávania. Pokiaľ platia zákonné lehoty uchovávania, údaje budú vymazané po uplynutí príslušných lehôt uchovávania. Okrem toho sa osobné údaje vo všeobecnosti vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, a neexistujú žiadne zákonné povinnosti uchovávania, ktoré by bránili vymazaniu. V prípade nástrojov tretích strán možno lehoty na vymazanie, pokiaľ nie sú výslovne uvedené, nájsť vo vyhlásení o ochrane údajov príslušného nástroja na webovej stránke poskytovateľa tretej strany.

3. Spracovanie údajov pri využívaní našich ponúk

K našim ponukám sa možno dostať rôznymi prístupovými cestami. Prístup k našim ponukám je čiastočne bezplatný a v ostatných častiach je možný len za poplatok.  Niektoré ponuky môžu byť použité čisto na informačné účely, zatiaľ čo iné vyžadujú registráciu a uzavretie bezplatnej alebo spoplatnenej užívateľskej zmluvy. Pri využívaní ponúk sú osobné údaje spracovávané nami alebo poskytovateľmi služieb. Účely, postupy spracovania a právne základy spracovania sú podrobnejšie opísané nižšie.

3.1 Technológie používané bez rozpoznania používateľov

Pri každom prístupe k našim online ponukám sa informácie automaticky odošlú na naše servery. Tieto informácie sú dočasne uložené v takzvanom protokolovom súbore. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú a ukladajú, kým sa automaticky neodstránia:

Uvedené údaje spracúvame na nasledujúce účely:

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zberu údajov. Za žiadnych okolností nepoužívame zhromaždené údaje na účely vyvodzovania záverov o vašej osobe. Údaje sa vymažú hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

3.2 Technológie používané na rozpoznanie používateľov

V našej aplikácii používame rôzne metódy identifikácie zariadenia, aby sme vôbec mohli poskytovať určité funkcie, vyhodnocovať chyby a zobrazovať obsah a informácie špecifické pre používateľa. Identifikátory zariadení používame na to, aby sme mohli zariadeniam priradiť platené služby a ponúkať push notifikácie ako súčasť funkčnosti aplikácie. Na identifikáciu zariadenia používame „Ad ID“ pre iOS zariadenia a „reklamné ID Google“ pre Android zariadenia. Tieto ID nepoužívame na kontrolu reklamy.

3.3 Pri prihlásení na odber newslettera

Ak ste udelili svoj výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. a) GDPR, vašu e-mailovú adresu použijeme na zasielanie pravidelných newsletterov. Poskytnutie e-mailovej adresy postačuje na odoberanie newslettera. Údaje sa vymažú hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť, napríklad prostredníctvom odkazu na konci každého newslettera. Prípadne môžete svoju žiadosť o zrušenie odberu kedykoľvek poslať e-mailom na adresu dsb@fp.de.

3.4 Pri používaní kontaktných formulárov a podporných funkcií

V prípade akýchkoľvek otázok Vám ponúkame možnosť nás kontaktovať. Je potrebné uviesť platnú e-mailovú adresu alebo aktívne prihlásenie, aby sme vedeli, kto žiadosť odoslal a mohli na ňu odpovedať. Ďalšie informácie je možné poskytnúť dobrovoľne.

Spracovanie údajov na účely zodpovedania žiadosti o kontakt s nami prebieha buď v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. b) GDPR, aby sme mohli vykonať predzmluvné opatrenia alebo aby sme mohli plniť zmluvné povinnosti alebo v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. a) na základe dobrovoľne udeleného súhlasu.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na nadviazanie kontaktu alebo komunikáciu, budú po vybavení vašej žiadosti automaticky vymazané.

Registrovaní používatelia môžu tiež nahlasovať obsah a odosielať žiadosti o podporu. V týchto prípadoch ukladáme, kto žiadosť podáva, aký je obsah žiadosti a prípadne s akým obsahom bola odoslaná správa. Konverzácia s používateľom sa uchováva v systéme podpory. Hovory cez horúce linky podpory sú spracovávané bez ukladania údajov, pokiaľ nebola legitimácia volajúceho nevyhnutne potrebná na objasnenie skutočností a nebola vykonaná volajúcim. V týchto prípadoch sú skutočnosti prezentované v rozhovore alebo prípadne ešte nejasné skutočnosti sprístupnené formou podporného tiketu.

Spracovanie údajov za účelom podpornej služby prebieha podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR na základe vášho dobrovoľne udeleného súhlasu, podľa článku 6 ods. 1, vety 1 písm. b) GDPR na plnenie zmluvných alebo predzmluvných záležitostí s nami alebo pridruženým poskytovateľom platobných služieb, ako aj článku 6 ods. 1 vety 1 písm. c) a písm. f) GDPR, aby sa zabezpečilo spracovanie správ o obsahu, napríklad správ, ktoré podliehajú dokumentácii podľa Zákona o presadzovaní práva na sieťach (NetzDG).

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na používanie funkcií podpory, budú automaticky vymazané po vybavení vašej žiadosti, za predpokladu, že neexistuje zákonná povinnosť tieto údaje ďalej uchovávať.

3.5 Rezervácia produktu v AppStore

Pri nákupe produktu alebo predplatného prostredníctvom obchodov s aplikáciami (iTunes alebo Google Play Store) sa ID transakcie procesu nákupu a zakúpeného produktu alebo predplatného uložia na účely priradenia k vášmu účtu.

Základ pre uchovávanie týchto údajov vyplýva z plnenia zmluvných povinností v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. b) GDPR. Údaje sa vymažú hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

3.6 Používateľské účty a profily

Ako používateľ našej online ponuky môžete ponuku využiť ako hosť bez registrovaného účtu alebo si zaregistrovať účet na používanie iných funkcií. Rozsah funkcií bez registrácie môže byť značne obmedzený.

Navštívením našej online ponuky vzniká zmluvný vzťah. Spracovanie zhromaždených údajov sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods, 1 vetou 1 písm. b) GDPR na účely plnenia zmluvy alebo vykonávania predzmluvných opatrení. Bez členstva získaného vedome a s výslovným súhlasom po registrácii nevznikajú žiadne ďalšie náklady.

Nie ste zo zákona povinní poskytnúť osobné údaje. Na to, aby sme s vami mohli uzavrieť užívateľskú zmluvu, sú však potrebné niektoré povinné údaje. Poskytovanie dodatočných údajov je užitočné. Ak neposkytnete určité údaje alebo namietnete voči ich používaniu, spravidla nebudete môcť využívať všetky funkcie alebo služby v plnom rozsahu.

3.6.1 Hosť

V rámci nami poskytovaných základných funkcií a obsahu môžete ako hosť nezáväzne pristupovať k našej online ponuke. Zhromažďujú sa údaje o používaní a technické údaje na poskytovanie a optimalizáciu obsahu, ktoré sú v tomto vyhlásení popísané. Nad tento rámec sa neuskutočňuje zhromažďovanie žiadnych iných osobných údajov. Ako hosť nemôžete zadávať žiadne ďalšie osobné údaje, a preto v tejto súvislosti nedochádza k žiadnemu spracovaniu a uchovávaniu. Pre špeciálne druhy použitia, ako je prihlásenie na odber newslettera, ktorý si nevyžaduje samostatnú registráciu, platia príslušné vyhlásenia v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Ako hosť môžete vyvolať príslušný registračný formulár s cieľom registrácie používateľského účtu. Ak sa začne proces registrácie, musíte zadať príslušné údaje, ktoré vyplynú zo vstupnej masky. Tieto údaje sa uchovávajú na krátky čas, aby ste mohli legitimovať svoju e-mailovú adresu (súhlas). Ak nedôjde k súhlasu, údaje sa okamžite znova vymažú.

3.6.2 Registrovaný používateľ

Máte možnosť zaregistrovať sa poskytnutím dodatočných osobných údajov. Aké ďalšie osobné údaje sa nám prenášajú vyplýva z príslušnej vstupnej masky, ktorá bola použitá pri registrácii. Tieto údaje potrebujeme, aby sme vám mohli poskytnúť rozsah služieb, ktoré ste požadovali pri registrácii v rámci existujúceho užívateľského vzťahu.

Okrem toho možnosť poskytovať informácie vám dáva možnosť optimalizovať svoj vlastný vzhľad v rámci komunity a zvýšiť šance na kontakt. Tieto údaje zahŕňajú napríklad používateľské meno, vek, región a osobné preferencie. Pre niektoré funkcie a informácie sú k dispozícii ďalšie nastavenia ochrany osobných údajov. Dá sa nimi aktivovať alebo zakázať zobrazenie.

Citlivé údaje, ako je presný dátum narodenia alebo e-mailová adresa, nie sú vo všeobecnosti verejne viditeľné a sú zhromažďované a uchovávané iba na interné použitie. Môžeme zabezpečiť ich postúpenie jednému alebo viacerým spracovateľom, ktorí osobné údaje tiež používajú výlučne na internú potrebu, ktorú nám možno pripísať. Výročné zobrazovanie narodenín v deň samotných narodenín je možné kedykoľvek vypnúť v nastaveniach ochrany osobných údajov. Registrované osoby môžu kedykoľvek opraviť údaje poskytnuté pri registrácii.

Na zabezpečenie rôznych funkcií sa ukladajú údaje, ktoré môžete vidieť iba vy. Patria sem napríklad interný poštový systém na komunikáciu, návštevníci vášho profilu a ďalšie údaje, ktoré sa vo verejnom profile spravidla nezobrazujú alebo boli zo zobrazenia vylúčené prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov.

Na štatistické účely a na optimalizáciu našej ponuky zhromažďujeme od registrovaného používateľa v pravidelných intervaloch a v prípade relevantných udalostí kľúčové údaje o využívaní online ponuky.

Rôzne údaje môžete poskytnúť aj dobrovoľne. Aj v tomto prípade je účelom uchovávania a spracovania všeobecné poskytovanie online ponuky s komunitnými funkciami (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR). Existuje tiež oprávnený záujem v súlade s článkom 6, ods. 1 vetou 1, písm. f) GDPR na sprístupnení určitých údajov vo forme „profilov“ v rámci online ponúk a na prepojení funkcií, ktoré slúžia na prevádzkovanie online ponúk v očakávaní všetkých používateľov základnej funkcionality online ponúk.

Na požiadanie vám kedykoľvek poskytneme informácie o tom, ktoré osobné údaje sú uložené. Okrem toho na požiadanie alebo na oznámenie osobné údaje opravíme alebo vymažeme za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie alebo obmedzenia účelu. Údaje, ktoré nie sú viazané na uchovávanie, budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, zvyčajne pri vymazaní používateľského účtu. Náš splnomocnenec pre ochranu údajov je vám v tejto súvislosti k dispozícii ako kontaktná osoba.

3.7 Overenie pravosti a plnoletosti

Kombinovanou kontrolou pravosti a plnoletosti sa platforma JOYclub zaviazala dôsledne bojovať proti podvodom a zabezpečiť ochranu maloletých. Na platforme JOYclub môžu byť všetci členovia v priebehu niekoľkých minút bezplatne overení ako skutočné osoby. Zároveň sa týmto potvrdzuje aj ich plnoletosť.

V rámci kontroly pravosti a plnoletosti používame videozáznam na kontrolu pravosti údajov vo vašom profile, najmä s ohľadom na pohlavie a plnoletosť. V prípade pochybností môžeme požiadať o predloženie dokladu totožnosti. Údaje sú uložené na serveroch v Nemecku a len na krátky čas za účelom overenia. Po ukončení procesu kontroly bude zaslaný videomateriál, ktorý si môžu pozrieť iba kontrolóri tímu portálu JOY, nenávratne vymazaný. Údaje nebudú postúpené tretím stranám.

V ojedinelých prípadoch kontroly pravosti dostaneme na účely overenia iba vašu fotografiu.

Účasť na kombinovanej kontrole pravosti a plnoletosti a kontrole pravosti je dobrovoľná. Právnym základom spracovania vyššie uvedených údajov je teda váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení s § 4 ods. 2 zákona o ochrane mládeže pri používaní médií (JMStV) na kontrolu plnoletosti. Údaje budú úplne vymazané ihneď po vykonaní overenia.

Video overenie nie je jediným spôsobom, ako vykonať overenie pravosti/plnoletosti. Možnosť zúčastniť sa takéhoto overenia máte napríklad aj na mieste.

3.8 Súťaže a prieskumy

Účasť na prieskumoch a súťažiach vám dáva možnosť vyhrať virtuálne a fyzické predmety. V druhom prípade je nutné zaslanie výhercovi, pre ktoré zhromažďujeme dodaciu adresu a skutočné meno. Tieto údaje sú spracované s výslovným súhlasom v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. a) GDPR za účelom zasielania cien.

Údaje o adrese budú po odoslaní vymazané.

4. Postúpenie údajov

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené nižšie.

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám iba v prípade, ak:

5. Nástroje na sledovanie a analýzu

Opatrenia na sledovanie a analýzu uvedené nižšie a používané nami sa vykonávajú na základe článku 6 ods. 1 vety 1 písm. f) GDPR. Pomocou použitých opatrení na sledovanie chceme zabezpečiť dizajn založený na potrebách a nepretržitú optimalizáciu našich online ponúk. Okrem toho používame opatrenia na sledovanie na štatistické zaznamenávanie využívania našich online ponúk a ich vyhodnocovanie za účelom optimalizácie našej ponuky pre vás. Tieto záujmy treba považovať za oprávnené v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia.

Príslušné účely spracovania údajov a kategórie údajov nájdete v príslušných nástrojoch na sledovanie.

5.1 Google

Používame produkty a nástroje od spoločnosti Google Ireland Limited (ďalej len Google). Na údaje spracúvané spoločnosťou Google sa vzťahujú odlišné predpisy na ochranu údajov spoločnosti Google. Môžete si ich pozrieť tu: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Nižšie sa dozviete, ako konkrétne produkty používame.

Google Firebase používame na optimalizáciu našich aplikácií a zobrazovanie push notifikácií. Zhromaždené anonymné informácie o vašom používaní a trvaní používania sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Informácie môžu byť odovzdané tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v našom mene. Vaša IP adresa nebude za žiadnych okolností zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. IP adresy sú anonymizované, takže priradenie nie je možné (maskovanie IP).

Používanie Google Firebase môžete v aplikácii kedykoľvek deaktivovať.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a o tom, ako funguje v súvislosti s Google Firebase, ako aj o dobe uchovávania údajov nájdete na https://firebase.google.com/support/privacy/

Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) a článku 6 ods. 1 vety 1 písm. f) GDPR z oprávneného záujmu o možnosti dizajnu podľa potrieb a nepretržitej optimalizácie našich aplikácií a zobrazovania push notifikácií.

Z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6, ods. 1 vety 1 písm. f) GDPR.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť výberom príslušných technických nastavení v softvéri vášho prehliadača. Chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našich online ponúk v plnom rozsahu.

Personalizovanú reklamu si môžete deaktivovať v nastaveniach reklamy na Google. Pokyny, ako to urobiť, nájdete na stránke https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sk

5.2 Použitie technológie AppsFlyer

Používame služby poskytovateľa AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., Herzliya, Izrael („AppsFlyer“, www.appsflyer.com), aby sme sa dozvedeli viac o spôsoboch, akými sa používatelia dozvedia o našej aplikácii a ako ju používajú. Zhromažďujú sa, spracúvajú a používajú sa pritom určité informácie o zariadeniach používaných používateľmi, ich správaní pri používaní online a obsahu stránky, ku ktorému sa pristupuje. Týka sa to najmä informácií o:

Na jednej strane spoločnosť AppsFlyer používa tieto údaje v našom mene na analýzu a vyhodnotenie výkonnosti našich marketingových opatrení a kanálov, aby určila, ako používatelia reagujú na určité kampane, ako používajú aplikáciu a ako s ňou interagujú. Vyššie uvedené údaje neslúžia na individualizáciu jednotlivých používateľov ani ich priraďovanie ku konkrétnej osobe. Na druhej strane sa údaje používajú na odhaľovanie a predchádzanie prípadom takzvaného „mobilného podvodu“, t.j. manipulatívneho a podvodného konania v súvislosti s našimi marketingovými opatreniami. Na základe zhromaždených a následne agregovaných údajov nám AppsFlyer môže ukázať, či určité akcie v súvislosti s našou aplikáciou (napr. stiahnutie alebo inštalácia) boli spôsobené manipuláciou. Slúži to aj nášmu ekonomickému záujmu, pretože takéto činy spôsobené mobilnými podvodmi je potrebné vziať do úvahy pri odmeňovaní našich spolupracujúcich partnerov (reklamné siete/partnerské stránky, ktoré umiestňujú naše reklamy). Spracovanie údajov je preto založené na takzvanej doložke o vyvážení záujmov v článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a v rozsahu nášho oprávneného záujmu opísaného vyššie.

Ak chcete spoločnosti AppsFlyer zabrániť v zhromažďovaní vašich údajov, môžete nájsť položku „Diagnostika & používanie“ v časti „Ochrana osobných údajov“ v nastaveniach aplikácie, ktorú môžete deaktivovať. Po deaktivácii sa spoločnosti AppsFlyer nebudú prenášať žiadne údaje.

6. Iní poskytovatelia

6.1 Videá a GIF

6.1.1 Prehrávač YouTube a Vimeo

Na vkladanie videí používame poskytovateľov YouTube a Vimeo. Službu YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC s hlavným miestom podnikania na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube zastupuje spoločnosť Google Ireland Limited so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Rozšírené nastavenie ochrany údajov je aktivované pre videá z YouTube, ktoré sú integrované do našej online ponuky. To znamená, že od návštevníkov našej online ponuky na YouTube sa nezhromažďujú a neukladajú žiadne informácie, pokiaľ si neprehrajú video. Ďalšie informácie o spracovaní údajov a informácie o ochrane údajov zo strany YouTube (Google) nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de a https://www.youtube.com/static?template =privacy_guidelines.

Službu Vimeo prevádzkuje Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Ďalšie informácie o spracovaní údajov a informácie o ochrane údajov sú dostupné na https://vimeo.com/privacy.

6.1.2 Giphy, Tenor

Na integráciu animácií (tzv. GIF) využívame poskytovateľov Tenor a Giphy. Službu Tenor prevádzkuje spoločnosť Tenor, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ďalšie informácie o spracovaní údajov a informácie o ochrane údajov nájdete na https://tenor.com/legal-privacy.

Službu Giphy prevádzkuje Giphy Inc., 416 West 13th Street, Suite 207 New York, NY 10014. Ďalšie informácie o spracovaní údajov a informácie o ochrane údajov nájdete na https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360020028332-GIPHY-Privacy-Policy.

6.1.3 Poznámky

Právnym základom spracúvania osobných údajov používateľov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spracovanie osobných údajov používateľov nám umožňuje vizuálne prezentovať užitočné informácie.

Ak si otvoríte našu online ponuku, údaje, ako je vaša IP adresa, môžu byť prenesené späť na platformy pomocou technológie vkladania. Aby ste zabránili nastaveniu sledovacích súborov cookie tiež pri prehrávaní videí, môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača. Chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej online ponuky v plnom rozsahu.

Nemáme žiadnu kontrolu nad tým, ako tieto platformy údaje používajú. Zistite viac priamo od príslušných Prevádzkovateľov pomocou uvedených odkazov a v prípade potreby upravte svoje nastavenia ochrany osobných údajov.

6.2 Videorozhovor

Ak využívate našu funkciu videorozhovoru od poskytovateľa Nexmo Inc., 23 Main Street, Holmdel, NJ 07733, USA (ďalej len Nexmo), aktuálne údaje o obsahu streamovaného obsahu počas rozhovoru (obraz videa a zvuková stopa), ako aj metadáta a komunikačné údaje požadované integráciou na strane klienta (čas a trvanie používania, identifikácia zdroja a cieľa, poloha, IP adresa) sa prenášajú na server poskytovateľa. Ukladanie sa uskutočňuje len v rozsahu potrebnom na vytvorenie chatu a presadzovanie bezpečnostných opatrení.

Toto spracovanie sa uskutočňuje výlučne na poskytovanie služby videorozhovoru a je legitímne v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Spracovanie vykonáva v našom mene a podľa našich pokynov poskytovateľ Nexmo. Údaje môžu byť spracované na serveroch v rôznych krajinách. Ak sa spracúvanie uskutočňuje v tretích krajinách, je zaručené, že sa na toto spracúvanie vzťahujú štandardné zmluvné doložky EÚ, a tým sú zaručené dostatočné záruky na primeranú úroveň ochrany údajov.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov v spoločnosti Nexmo nájdete tu: https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/

6.3 Push notifikácie

Používame AWS Pinpoint, technológiu od Amazon Web Services EMEA Sarl, Rue Plaetis 5, 2338 Luxembursko, aby sme vám mohli posielať osobné push notifikácie. Stáva sa to iba vtedy, ak ste súhlasili s prijímaním push notifikácií pri inštalácii aplikácie alebo neskôr v nastaveniach. Akceptácia odošle jedinečné identifikačné číslo zariadenia nášmu serveru a poskytovateľovi služieb, čo nám umožňuje konkrétne prideľovať a odosielať správy. Právnym základom spracovania je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať opätovnou deaktiváciou push notifikácií.

7. Práva dotknutých osôb

Máte právo:

8. Právo namietať

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov v súlade s článkom 21 GDPR, za predpokladu, že sú na to dôvody, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie alebo námietka smeruje proti priamej reklame. V prvom prípade budú vaše údaje vymazané, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. V druhom prípade máte všeobecné právo namietať, ktoré zrealizujeme bez špecifikácie konkrétnej situácie.

Ak by ste chceli využiť svoje právo na zrušenie alebo námietku, stačí poslať e-mail na adresu dsb@fp.de.

9. Bezpečnosť údajov

Pri prístupe k našim online ponukám používame rozšírenú metódu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s najvyššou úrovňou šifrovania, ktorú vaše zariadenie podporuje. Zvyčajne je to 256-bitové šifrovanie. Ak vaše zariadenie nepodporuje 256-bitové šifrovanie, použijeme namiesto toho technológiu 128-bitv3.

Používame tiež vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

10. Aktualizácia a zmena tohto vyhlásenia o ochrane údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov je aktuálne platné a bolo aktualizované 1. septembra 2021.

V dôsledku ďalšieho vývoja našich online ponúk alebo v dôsledku zmenených právnych alebo úradných požiadaviek môže byť potrebné zmeniť toto vyhlásenie o ochrane údajov. Aktuálne vyhlásenie o ochrane údajov si môžete kedykoľvek zobraziť a uložiť.