Pogoji uporabe/splošni pogoji poslovanja

Nadaljnje pomembne informacije: * Izjava o varstvu podatkov

Naslednji pogoji uporabe urejajo pogoje za uporabo spletnih mest in/ali mobilnih aplikacij družbe F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Nemčija (v nadaljevanju »upravljavec«). Uporabniki lahko med drugim prikličejo informacije, ki so dane v uporabo na spletnih mestih in/ali v aplikacijah upravljavca. Poleg tega imajo uporabniki med drugim možnost, da na spletna mesta in/ali aplikacije upravljavca nalagajo besedila, slike, podatke, grafike, sekvence filmov itd. Vsebine, ki jih naložijo uporabniki, lahko vidijo tudi drugi uporabniki in seveda uporabnik, ki jih je naložil. Da bi omogočili nemoteno in uglajeno komunikacijo med odraslimi z različnimi pogledi in stališči do življenja, je neizogibno, da upravljavec od uporabnikov zahteva spoštovanje določenih pravil in postopkov. Uporabnik se z uporabo mobilne aplikacije operaterja za iOS in Android (v nadaljevanju »mobilne aplikacije«) strinja z veljavnostjo teh pogojev uporabe. Nasprotujoči si pogoji uporabe s strani uporabnikov niso sestavni del pogodbe. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb oz. prilagoditev pogojev uporabe. V primeru prilagoditve oz. spremembe pogojev uporabe bodo uporabniki štiri tedne pred začetkom veljave o tem obveščeni po e-pošti. Če uporabnik v štirih tednih po prejemu e-pošte ne ugovarja novim pogojem uporabe, veljajo spremenjeni pogoju uporabe za sprejete. V primeru ugovora ima upravljavec pravico prekiniti pogodbeno razmerje. Upravljavec bo uporabnika prek e-pošte, ki vsebuje spremenjene pogoje, še posebej opozoril na ta štiritedenski rok.

1. Storitve upravljavca

Upravljavec upravlja spletna mesta in mobilne aplikacije, prek katerih lahko uporabnik med drugim nalaga vsebine oz. na druge načine vnaša podatke. Upravljavec med drugim omogoča razpoložljivost teh vsebin. Prijava na spletnih mestih in/ali v mobilne aplikacije upravljavca in njihova uporaba je brezplačna. Prijava in uporaba spletnih mest in/ali mobilnih aplikacij upravljavca v okviru osnovnega članstva je brezplačna. Plačljive možnosti so kot takšne jasno označene in jih lahko uporabnik, če to želi, ločeno naroči. Ponudba upravljavca je namenjena izključno polnoletnim, poslovno sposobnim osebam, pravnim osebam in osebnim družbam. Mladoletne osebe se ne smejo prijavljati na spletna mesta in/ali v mobilne aplikacije. Upravljavec načeloma ne preverja vsebin, ki jih nalagajo in vnašajo uporabniki. Zato ne more jamčiti za njihovo točnost, primernost in kakovost. Kljub temu si upravljavec po lastni presoji pridržuje pravico po zavrniti objave vsebin in podatkov (med drugim v profilih), popravkov oz. izbrisov in/ali začasnega ali trajnega zaklepa računa uporabnika. To velja zlasti takrat, ko upravljavec odkrije kršitev teh splošnih pogojev poslovanja ali zakonskih predpisov, navedbo lažnih informacij ali če so prisotni drugi pomembni razlogi. Za zaščito pred prevarami in neresnimi ponudbami si upravljavec pridržuje pravico, da po potrebi preveri pristnost oz. pravilnost uporabniških računov in lahko v ta namen od uporabnika zahteva določene dokumente, na primer predložitev slik za verifikacijo ali kopij osebnih dokumentov. Uporabnik se lahko prosto odloči, ali se bo na tako zahtevo upravljavca odzval ali ne. Če uporabniki te zahteve ne izpolnijo, ima upravljavec pravico do izbrisa računa. Uporabniki nimajo pravice do uporabe storitev upravljavca in/ali z objav vsebin na spletnih mestih in/ali v mobilnih aplikacijah upravljavca. Pri kršitvah teh splošnih pogojev poslovanja, zakonskih predpisov ali zaradi drugih pomembnih razlogov, na primer zaradi motenja harmoničnega sobivanja uporabnikov spletnih mest in/ali aplikacij, lahko upravljavec uporabniku izda »virtualno izselitev«, torej ga izloči iz nadaljnje uporabe njegovih storitev. Članom, ki so bili »izseljeni«, je ponovna prijava v ponudbe upravljavca prepovedana. Če uporabnik obide »izselitev« z novo registracijo pod novim psevdonimom, se podatki računa izbrišejo takoj, ko upravljavcu to dejstvo postane znano. Proti nekdanjim uporabnikom z »izselitvijo«, ki se poskušajo znova registrirati, bodo sproženi plačljivi pravni postopki. V primeru resnih osebnih napadov, žalitev, zlonamernega obrekovanja in groženj ali drugega kaznivega ravnanja si upravljavec pridržuje pravico, da o tem obvesti organe kazenskega pregona. Upravljavec po lastni presoji odloči, ali naj določena situacija privede do spremembe, zavrnitve, brisanja, zaklepanja računa ali do »virtualne izselitve«. Upravljavec lahko kadarkoli spremeni, razširi ali omeji obseg storitev, funkcij in vsebin platforme. Če gre za plačljive možnosti, bo upravljavec poskrbel za primerno nadomestilo. V komunikacijo med uporabniki, npr. preko ClubMaila, moderatorji upravljavca nimajo vpogleda. Če obstaja zakonska, sodna ali uradna obveznost upravljavca, lahko upravljavec izvede ustrezne preiskave in uradnim organom preda ustrezno dokazno gradivo. Če brezplačni račun uporabnika ni bil uporabljen več kot tri mesece, ga lahko upravljavec brez dodatnega obvestila izbriše. V tem primeru pravica po shranjevanju ali izdaji podatkov ne obstaja.

2. Sklenitev pogodbe/računi

Da bi uporabnik lahko uporabljal funkcije mobilne aplikacije, se mora brezplačno registrirati. Registracija zahteva veljaven e-poštni naslov uporabnika. Pri registraciji lahko uporabniki izberejo uporabniško ime in geslo. Takrat prejmejo osebni račun (uporabniški račun). Pred oddajo naročila je mogoče na strani naročila popraviti morebitne napačne vnose. Z registracijo kot član oz. z ustvarjanjem profila član poda ponudbo za sklenitev pogodbe o uporabi. Pravica do sklenitve pogodbe ne obstaja. Z uspešno registracijo je sklenitev pogodbe potrjena. Upravljavec ne rabi posebej potrditi sklenitve pogodbe. Besedilo pogodbe se pri upravljavcu ne shrani. Trenutno je pogodbo mogoče skleniti samo v nemškem jeziku. Uporaba storitev upravljavca je v obsegu osnovnih funkcij brezplačna. Uporabniki lahko proti plačilu pridobijo različne dodatne funkcije. Posamezne cene so uporabnikom pred dokončnim nakupom jasno in pregledno prikazane na spletnih mestih in v mobilnih aplikacijah upravljavca. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb teh cen ob nedoločenem času. V okviru naročila plačljivih funkcij za določeno obdobje, uporabnik sklene naročniško razmerje, ki se po izbranem časovnem obdobju samodejno podaljša, če uporabnik v 24 urah pred določenim rokom posameznega časovnega obdobja, naročniškega razmerja ne prekine. Vsaka oseba lahko ima samo po en račun. Pari lahko poleg skupnega profila para razpolagajo s še po enim solo profilom. Komercialnim ponudnikom je dovoljeno imeti še en dodatni profil samo za zasebno rabo. V primeru kršitve tega pravila si upravljavec pridržuje pravico do brisanja uporabniškega računa. Komercialne ponudbe ali uporabniki s finančnimi interesi morajo to v profilu jasno označiti in ob prijavi uporabiti ustrezno vrsto računa. Na zahtevo upravljavca mora uporabnik predložiti dokazilo o tem, da je komercialni uporabnik, npr. tako, da predloži obrtno dovoljenje. V primeru kršitve te obveznosti ima upravljavec pravico do izbrisa računa.

3. Odstop od pogodbe za potrošnika

Pravica do odstopa od pogodbe Imate pravico, da to pogodbo prekličete v roku štirinajstih dni brez navedbe razlogov. Rok za preklic je štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe. Če želite uveljaviti svojo pravico do preklica morate obvestiti upravljavca, F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Nemčija

e-pošta: support@joyce.app , poslati nedvoumno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti ali po e-pošti) o vaši odločitvi o odstopu od te pogodbe. Za to lahko uporabite priloženi vzorčni obrazec preklica, ki pa ni obvezen. Za spoštovanje roka za preklic zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica pošljete pred potekom roka za preklic. Posledice preklica Če prekličete to pogodbo, vam moramo vrniti vsa plačila, ki smo jih od vas prejeli, vključno z dobavnimi stroški (z izjemo dodatnih stroškov, ki izvirajo iz tega, da ste izbrali drugo vrsto dostave od naše ponujene, ugodnejše standardne dobave), nemudoma in najpozneje v 14 dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem preklicu te pogodbe. Za to vračilo uporabimo isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa vam ne bodo zaradi tega vračila zaračunani stroški. Vzorčni obrazec preklica Če želite pogodbo preklicati, izpolnite ta obrazec in nam ga pošljite nazaj: naš naslov: F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, Nemčija, e-pošta: support@joyce.app Preklicujem/-o(*) pogodbo o nakupu naslednjega blaga(*)/izvedbi naslednje storitve(*), ki sem/smo jo sklenil/-i(*) Naročeno dne(*)/prejeto dne (*)

Ime potrošnika(-ov)

Naslov potrošnika(-ov)

Podpis potrošnika(-ov) (samo v primeru sporočila na papirju)

Datum (*) neustrezno prečrtajte Konec obvestila o preklicu

4. Obveznosti uporabnikov

Uporabniki se zavezujejo, da bodo pri registraciji podali izključno resnične, popolne in ažurne podatke o sebi in za nastavitev vsebin zadostili na spletnih mestih in/ali v mobilnih aplikacijah upravljavca potrebnim minimalnim pogojem. Te podatke boste posodobili, če se bodo spremenili. Če je potrebna sprememba računa, ki je uporabnik sam ne more izvesti, mora o tem obvestiti upravljavca. Če obstajajo upravičeni dvomi glede pristnosti podatkov, lahko upravljavec za zaščito ostalih uporabnikov pred možnimi goljufijami račun začasno zaklene in od uporabnika zahteva dokazila za pristnost. Če uporabnik te zahteve ne izpolni, ima upravljalec pravico do izbrisa računa. Gesla so namenjena preprečevanju uporabe spletnih mest in/ali mobilnih aplikacij nepooblaščenim osebam. Gesel ni dovoljeno posredovati tretjim osebam, zaščititi jih je treba pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb, in za lastno varnost v enakomernih presledkih spreminjati. Upravljavec uporabnika nikoli ne bo vprašal po njegovem geslu. Prav tako je treba geslo spremeniti v primeru suma zlorabe in o tem nemudoma obvestiti upravljavca. Uporabnik je sam odgovoren za svoje aktivnosti, podatke in vsebine ter je dolžan ravnati v skladu z zakonskimi določbami. To velja zlasti za področje avtorskih pravic, zaščito blagovne znamke in varstvo mladine. Uporabniki jamčijo, da razpolagajo z vsemi potrebnimi pravicami za vsebine, ki jih naložijo v podatkovne baze upravljavca, da tretje osebe nimajo pravic do uporabe in/ali prodaje teh vsebin (npr. pravica do lastne predstavitve, imena, pravice blagovnih znamk tretjih oseb) in da naložene vsebine ne kršijo določil teh splošnih pogojev poslovanja ali zakonskih predpisov. Član se zavezuje, da bo na zahtevo upravljavca dokazal svoje pravno lastništvo teh vsebin. Vsi uporabniki morajo spoštovati na spletnih straneh in/ali v mobilnih aplikacijah upravljavca dostopne smernice skupnosti, zapisane pod »Pomoč in stik«. K temu sodi med drugim spoštljivo vedenje do ostalih članov in prijazen ton komunikacije. Vsak uporabnik se zavezuje, da drugih uporabnikov ne bo žalil, jim grozil, jih izzival ali jih na kakršen koli drug način nadlegoval. Uporabniki se zavezujejo, da bodo na spletna mesta in/ali v mobilne aplikacije upravljavca nalagali oz. upravljavcu posredovali le take vsebine, ki pod 6. točko teh splošnih pogojev poslovanja niso uvrščene med »prepovedane vsebine«. Poleg tega se uporabniki zavezujejo, da bodo storitve upravljavca uporabljali oz. do njih dostopali izključno prek pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov, ki ustrezajo trenutnemu stanju tehnologije. Vsi ukrepi, ki so ali bi lahko bili namenjeni zmanjšanju učinkovitosti, izogibanju ali oviranju pravilnega delovanja storitev upravljavca, so najstrožje prepovedani. To velja zlasti za v nadaljevanju navedene ukrepe oz. napade: XSS, SQL-Injection, CSRF, lažno predstavljanje, DoS, DDos, napade z grobo silo, Session-Capturing, avtomatizirani ali skriptirani dostopi in drugi ročni ali samodejni napadi in posegi v tehnično infrastrukturo storitev upravljavca. Upravljavec bo o vsaki kršitvi tega določila poročal pristojnemu organu kazenskega pregona. Uporabniki se zavezujejo tudi, da upravljavca in/ali z njim povezana podjetja ter njegove/njihove zaposlene, zastopnike, družbenike in agente povezanih podjetij ne bodo smatrali za odgovorne pri vseh zahtevah, pri katerih bi tretje stranke tožile zaradi kršitve njihovih pravic zaradi vsebin, ki jih uporabnik naloži na spletna mesta in/ali v mobilne aplikacije, ali zaradi druge uporabe storitev upravljavca s strani uporabnika proti upravljavcu in/ali z njim povezanih podjetij ter njegove/njihove zaposlene, zastopnike, družbenike in agente povezanih podjetij. Uporabnik na prvi poziv prevzame vse potrebne stroške pravice do obrambe s strani upravljavca vključno z vsemi sodnimi in odvetniškimi stroški.

5. Prenos pravic

S prenosom oz. nalaganjem svojih vsebin (besedila, fotografije, grafike, sekvence filmov itd.) uporabnik na upravljavca brezplačno prenese pravico do enkratne, enostavne, prostorsko in časovno neomejene uporabe posredovanih vsebin na ali prek zgoraj navedenih storitev upravljavca. Prav tako ima upravljavec pravico do uporabe, spreminjanja, prikazovanja, reproduciranja, distribucije in do omogočanja dostopa do teh vsebin. Kaj to pomeni za vas? Če na primer naložite slike za svoj profil, bo njihova velikost po potrebi prilagojena (spremenjena) in prikazana (reproducirana) obiskovalcem vašega profila. Vse vsebine, ki jih objavljate vedno pripadajo samo vam. Vaših vsebin ne sme nihče uporabljati brez vašega izrecnega soglasja – niti v tržne, niti raziskovalne ali kakršnekoli druge namene.

6. Prepovedane vsebine

Pri uporabi platforme je treba spoštovati veljavno zakonodajo in ni dovoljeno kršiti pravic tretjih oseb. Uporabnikom je prepovedano zlasti:

objavljanje žaljive, obrekljive, rasistične vsebine, hujskanje, spodbujanje k nasilju, moralno nesprejemljive in diskriminatorne vsebine;

navajanje neresničnih dejstev;

objavljanje političnih ali svetovnonazorskih vsebin, če niso v kontekstu tematike, značilne za platformo, ali če se z njimi oglašuje določena politična stranka ali svetovni nazor;

nalaganje in uporaba zakonsko zaščitenih vsebin (npr. vsebin, zaščitenih z avtorskimi pravicami ali pravicami blagovnih znamk) brez ustreznega pooblastila ali nalaganje povezav do drugih spletnih medijev z nezakonitimi vsebinami. Vse vsebine v zvezi z drogami, zdravili in praksami, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali ogrožajo zdravje, so načeloma nedopustne in jih v izjemnih primerih lahko dovolijo moderatorji. Nadalje je uporabnikom prepovedano nadlegovati druge uporabnike, jih zavajati, javno sumničiti ali izzivati. Uporabnikom je za namene posrednega ali neposrednega oglaševanja prepovedano uporabljati storitve upravljavca, torej sporočanje telefonskih številk, e-poštnih naslovov, povezav, številk za sporočila SMS ali drugih možnosti komunikacije z drugimi uporabniki s komercialnim namenom . Zlasti je prepovedano pošiljanje številk za storitve 0900 ali drugih številk za plačljive storitve drugim uporabnikom. Nadalje je na spletni strani ponudnika prepovedana napotitev na primerljive (komercialne in nekomercialne) ponudbe storitev za vzpostavljanje stikov in ustvarjanje več enakih ali skoraj enakih vsebin. Uporabniki se zavezujejo, da bodo nalagali le kvalificirane prispevke in komentarje, ki ustrezajo zadevnemu kontekstu (npr. ustrezne skupine, ustreznega foruma ali fotografije). Ton komunikacije naj bo spoštljiv in stvaren. Realna kritika je dobrodošla, osebni napadi in sovražnosti pa so prepovedane prav tako kot tudi pogovori o odločitvah moderatorjev. Prispevke in komentarje, ki predstavljajo kršitev pričujočih predpisov je mogoče moderirati in izbrisati. Uporabnikom se lahko nadaljnja uporaba foruma ali platforme začasno ali trajno prepove. Ponudbe in povpraševanja po spolnih storitvah so v JOYCE izrecno prepovedane. Ustrezne vsebine ali profili, ki ponujajo plačljive spolne storitve, bodo odstranjeni. To se lahko zgodi tudi kasneje, če je to razvidno iz opisa profila, pritožb prek sistema ClubMail ali klepetov, objav v forumih ali kje drugje.

7. Plačljive možnosti/odpoved

Na spletnih mestih in/ali v mobilnih aplikacijah upravljavca so ponujane plačljive možnosti. Posamezne cene so uporabniku pred dokončnim nakupom jasno in pregledno prikazane na spletnih mestih in/ali v mobilnih aplikacijah upravljavca. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb teh cen ob nedoločenem času. Če upravljavec nudi plačljive možnosti, so osnovne obveznosti določene glede na vsakokrat dogovorjene pogoje. Za obdelavo plačil za plačljivo članstvo sodeluje upravljavec z zunanjimi ponudniki plačilnih storitev. S sklenitvijo plačljivega članstva se uporabniki strinjajo z veljavnostjo splošnih pogojev poslovanja tega partnerja za plačilni promet. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletnem mestu posameznega partnerja za plačilni promet. Uporabniki lahko svoje brezplačno članstvo v zvezi s storitvami upravljavca kadarkoli prekinejo. Pri plačljivem članstvu se pogodbeno razmerje konča po prekinitvi pogodbe s strani uporabnika ali po poteku dogovorjenega obdobja. Za prekinitev pogodbe je v nastavitvah uporabniškega računa na spletnih mestih in/ali v mobilnih aplikacijah upravljavca uporabniku na voljo ustrezna funkcija za brisanje uporabniškega računa. Mogoča je tudi prekinitev prek telefaksa ali e-pošte. Če upravljavec na podlagi pogojev uporabe račune spremeni, zaklene, preverja, izbriše ali izda »virtualno izselitev«, to nima nikakršnega vpliva na plačilne obveznosti pri plačljivem članstvu in upravljavec uporabniku že plačanih zneskov ne bo povrnil.

8. Garancija

Podatkovne baze in drugi tehnični sistemi, ki jih upravlja upravljavec, ustrezajo trenutnemu stanju tehnologije. Upravljavec si prizadeva zagotavljati čim večjo razpoložljivost platforme. Kljub temu pa lahko zaradi težav, na katere upravljavec nima vpliva (višja sila, zadolženost tretjih oseb itd.) ali zaradi vzdrževalnih del pride do začasne omejitve dostopa do storitev upravljavca. Upravljavec ne prevzema odgovornosti za svojo neprestano dosegljivost oz. razpoložljivosti svojih mobilnih aplikacij in ne jamči za čase izpadov zaradi potrebnega vzdrževanja in nege sistema ali na novo zaznanih napak, če te niso bile predvidene in se lahko prikradejo tudi v delo vestnega povprečnega programerja. Poleg tega upravljavec ne prevzema jamstva za pristnost in hrambo naloženih vsebin. Če je račun izbrisan, spremenjen ali zaklenjen zaradi kršitve pogojev uporabe, uporabnik nima pravice do razkritja na računu shranjenih vsebin in komunikacijskih podatkov.

9. Omejitve odgovornosti

Vsakršni zahtevki za povrnitev škode proti upravljavcu so ne glede na pravno podlago izključeni, razen če je mogoče upravljavcu, njegovim zakonitim zastopnikom ali agentom očitati grobo malomarnost. Jamstvo upravljavca za življenjske in telesne poškodbe ter zdravstvene težave in jamstvo v skladu z zakonom o jamstvu za proizvode, ostaja nespremenjeno v veljavi. Pri kršitvi bistvenih pogodbenih obveznosti upravljavec jamči za vsako malomarnost, vendar le do višine predvidljive škode. Pričujoče omejitve odgovornosti veljajo tudi za z upravljavcem povezana podjetja in za osebno jamstvo zaposlenih, zastopnikov, družbenikov in agentov upravljavca in/ali z upravljavcem povezanih podjetij.

10. Kršitve prava

Upravljavec spoštuje pravice tretjih oseb in je v skladu s tem njegov interes preprečevati objave nezakonitih vsebin uporabnikov. Če uporabnik meni, da vsebine kršijo njegove pravice (npr. pravico do lastne predstavitve, imena, pravice blagovnih znamk) ali druge pravice, ga bo upravljavec pozval za podrobne informacije. Upravljavec se bo nemudoma posvetil vsem resnim sporočilom o kršitvah prava in sprožil ustrezne pravne postopke. Vsaka zloraba bo podvržena pregonu.

11. Pravice do podatkovne baze

Vse pravice (avtorske pravice, pravice blagovnih znamk in druge pravice) za podatkovne zbirke, podatkovne baze in v njih shranjene vsebine, podatke in druge elemente, si pridržuje izključno upravljavec. Morebitne pravice uporabnikov do vsebin, ki so jih naložili ostanejo nespremenjene. Napotkov glede avtorskih pravic ali drugih zaznamkov glede pravic na spletnem mestu ali v mobilnih aplikacijah upravljavca ni dovoljeno spreminjati. Vsebin v podatkovnih bazah upravljavca v nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati za vzpostavitev lastne podatkovne baze v kakršni koli medijski obliki ali jih uporabljati za komercialno analizo podatkov ali druge vrste posredovanja informacij. Integracija ali kakršno koli drugačno povezovanje podatkovne baze ali posameznih elementov podatkovne baze z drugimi podatkovnimi bazami ali meta-podatkovnimi bazami je prepovedano.

12. Reševanje sporov

Komisija EU na naslednjem naslovu URL nudi platformo za spletno reševanju potrošniških sporov (platforma OS): www.ec.europa.eu/consumers/odr. Upravljavec ni niti zavezan niti pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred arbitražno komisijo za potrošnike.

13. Končne določbe

Velja izključno nemško pravo. Pri pogodbah s potrošniki iz tujine ostanejo obvezujoči predpisi ali zaradi sodnega prava zagotovljena zaščita zadevne države bivališča v veljavi, ki se ustrezno uporablja. Sodna pristojnost za vse zadeve, izhajajoče ali nastale na podlagi uporabe storitev upravljavca, je Leipzig, Nemčija, če gre pri uporabniku za trgovca v smislu trgovskega zakonika (HGB). Enako velja, če uporabnik po sklenitvi pogodbe svoje prebivališče preseli v tujino ali nima splošne sodne pristojnosti v Nemčiji. Če so posamezna določila teh pogojev uporabe v celoti ali deloma pravno neveljavna ali svojo pravno veljavnost izgubijo kasneje v celoti ali deloma, to ne vpliva na veljavnost vseh delov teh pogojev uporabe. Namesto neučinkovitega določila se uporabijo zakonske določbe, ki so po gospodarskem pomenu najbližje želenemu določilu. Enako velja, če imajo ti pogoji uporabe pravne luknje. Evropska komisija je vzpostavila platformo za spletne izvensodne poravnave sporov za potrošniške zadeve (platforma OS. Platformo najdeš na naslovu http://ec.europa.eu/consumer/odr.

Udeležba pri poravnavah sporov pri uradih za potrošniške zadeva za nas ni obvezna in se je ne udeležujemo.