Datu aizsardzība

Tava privātuma un identitātes aizsardzība mums, “F&P GmbH”, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig (Leipciga), Vācija, ir ļoti svarīga. Šeit mēs informējam par tavu datu apstrādi atbilstoši datu aizsardzības likumdošanai, pamatojoties uz šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem (Vispārīgā datu aizsardzības regula, VDAR). Datu aizsardzības atruna attiecas uz piedāvātajiem tiešsaistes pakalpojumiem, turpmāk tekstā – “piedāvājums/tiešsaistes piedāvājums” un īpašos gadījumos “platforma”.

Personas datus pamatā apstrādājam tikai tad, ja tas ir nepieciešams funkcionējošu tiešsaistes piedāvājumu un mūsu satura un pakalpojumu nodrošināšanai. Regulāra personas datu apstrāde tiek veikta tikai pēc tavas piekrišanas. Izņēmums ir gadījumi, kad piekrišanas iepriekšēja saņemšana objektīvu iemeslu dēļ nav iespējama, un datu apstrādi pieļauj likumdošanas noteikumi.

1. Par datu apstrādi atbildīgās personas un uzņēmuma datu aizsardzības speciālista vārds, uzvārds un kontaktinformācija


1.1. Atbildīgā persona

Šī informācija par datu aizsardzību attiecas uz datu apstrādi, ko veic:

F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Vācija

E-pasts: dsb@fp.de

1.2. Datu aizsardzības speciālists

Kontaktinformācija saziņai ar uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu:

F&P GmbH

Der Datenschutzbeauftragte

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Vācija

E-pasts: dsb@fp.de

2. Vispārīgi par personas datu apstrādi

Mūsu tiešsaistes piedāvājuma darbība ir pakļauta interneta jomas dabiskajai dinamikai, tādēļ nav iespējams pievērsties pilnīgi visām detaļām. Mūsu mērķis ir šajā atrunā aplūkot datu apstrādes būtiskākos elementus.

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu. Datu apstrāde tiek veikta, lai visupirms varētu sagatavot tevis izvēlēto pakalpojumu piedāvājumu, lai mēs varētu izpildīt savas līgumsaistības un lai uz tava pieteikuma pamata varētu veikt nepieciešamos pasākumus pirms līguma noslēgšanas. Pie citiem apstrādes mērķiem pieder:

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no tiesiskā pamatojuma, saskaņā ar kuru dati ir iegūti, no apstrādes mērķiem un no likumdošanā paredzētajiem glabāšanas termiņiem. Ja ir dota piekrišana, dati tiek dzēsti pēc piekrišanas atsaukšanas, ja vien to apstrādi neattaisno kāds cits iemesls, un netiek piemērots likumdošanā noteiktais glabāšanas termiņš. Ja ir saistoši likumdošanā noteiktie glabāšanas termiņi, dati tiek dzēsti pēc tam, kad ir pagājis attiecīgais glabāšanas termiņš. Pārējos gadījumos personas dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami tā mērķa sasniegšanai, kura dēļ dati tika iegūti, un ja tas nav pretrunā ar likumdošanā noteikto glabāšanas termiņu. Dzēšanas termiņus trešo pušu rīkiem – ja vien nav norādīts citādi – skati attiecīgā rīka datu aizsardzības atrunā trešās puses tīmekļa vietnē.

3. Datu apstrāde, izmantojot mūsu piedāvājumu

Mūsu piedāvājumam var piekļūt dažādos veidos. Piekļuve mūsu piedāvājumam daļēji ir bez maksas, bet daļā gadījumu iespējama tikai par maksu.  Dažiem piedāvājumiem ir tikai informatīvs pielietojums, bet citu izmantošanai nepieciešams reģistrēties un noslēgt bezmaksas vai maksas lietošanas līgumu. Izmantojot piedāvājumu, mēs vai citi pakalpojumu sniedzēji veicam/veic personu datu apstrādi. Turpinājumā ir sīkāk aprakstīti datu apstrādes mērķi, apstrādes procesi un tiesiskais pamatojums.

3.1. Pielietotās metodes bez lietotāju identifikācijas

Ikreiz atverot mūsu tiešsaistes piedāvājumu, mūsu serverim automātiski tiek nosūtīta informācija. Šī informācija uz laiku tiek saglabāta t. s. žurnālfailā. Šajā procesā tiek apkopota un līdz automātiskai dzēšanai saglabāta šāda informācija:

Minētos datus mēs apstrādājam šādiem mērķiem:

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses izriet no iepriekš minētajiem datu iegūšanas mērķiem. Iegūtos datus mēs nekādā gadījumā neizmantojam, lai iegūtu tavu personīgo informāciju. Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami tā mērķa sasniegšanai, kura dēļ dati iegūti.

3.2. Pielietotās metodes lietotāju identifikācijai

Savās lietotnēs mēs pielietojam dažādas metodes ierīču identifikācijai, lai varētu nodrošināt noteiktas funkcijas, analizēt kļūdas un piedāvāt lietotājiem specifisku saturu un informāciju. Ierīču identifikācijas datus mēs izmantojam, lai ierīcēm pakārtotu maksas pakalpojumus un piedāvātu lietotnes darbības principam atbilstošus pašpiegādes paziņojumus (push notifications). Lai identificētu iOS ierīces, mēs izmantojam “Ad-ID”, bet Android ierīču identifikācijai – “Google Werbe ID”. Šos ID neizmantojam reklāmas nolūkos.

3.3. Pieteikšanās informatīvajam biļetenam

Ja saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunktu tu esi devis/devusi nepārprotamu piekrišanu, mēs tavu e-pasta adresi izmantojam, lai tev regulāri nosūtītu mūsu informatīvo biļetenu. Lai saņemtu informatīvo biļetenu, pietiek norādīt e-pasta adresi. Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami tā mērķa sasniegšanai, kura dēļ dati iegūti. No informatīvā biļetena iespējams jebkurā laikā atteikties, piemēram, izmantojot saiti katra informatīvā biļetena beigās. Savu vēlmi atteikties tu jebkurā laikā vari nosūtīt arī pa e-pastu, rakstot uz adresi dsb@fp.de.

3.4. Kontaktveidlapu un atbalsta funkciju izmantošana

Jebkura veida jautājumu gadījumā mēs piedāvājam iespēju ar mums sazināties. Tad ir nepieciešams norādīt derīgu e-pasta adresi vai nepieciešama aktīva pieteikšanās sistēmā, lai mēs zinātu, kas jautājumu ir sūtījis, un lai uz to varētu atbildēt. Citu informāciju var norādīt brīvprātīgi.

Datu apstrādi ar mērķi atbildēt uz pieprasījumu, kas nosūtīts, izmantojot kontaktveidlapu, mēs veicam vai nu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunktu, lai veiktu pirms līguma noslēgšanas nepieciešamos pasākumus vai izpildītu līgumsaistības, vai arī saskaņā ar 6. panta 1. punkta a apakšpunktu, pamatojoties uz tavu brīvprātīgi doto piekrišanu.

Personas dati, ko iegūstam saziņas jeb komunikācijas nolūkos, pēc tevis nosūtītā pieprasījuma izpildes tiek automātiski dzēsti.

Reģistrētiem lietotājiem papildus ir iespēja ziņot par saturu un uzdot jautājumus atbalsta nodaļai. Šādos gadījumos mēs saglabājam, kas ir sūtījis pieprasījumu, kāds bijis pieprasījuma saturs un attiecīgā gadījumā – par kādu saturu ir ziņots. Iepriekš atbalsta sistēmā tiek vesta saruna ar lietotāju. Zvanot uz atbalsta tālruni, nekādi dati netiek saglabāti, izņemot gadījumus, kad faktu noskaidrošanas nolūkos bijusi nepieciešama zvanītāja identifikācija, un to ir apstiprinājis pats zvanītājs. Šādos gadījumos sarunā izklāstītie vai, iespējams, vēl nenoskaidrotie fakti tiek fiksēti atbalsta biļetē (support ticket).

Datu apstrāde ar mērķi sniegt atbalstu notiek saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunktu, pamatojoties uz tavu brīvprātīgu piekrišanu, saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunktu, lai izpildītu līguma vai pirmslīguma vienošanās ar mums vai ar saistīto maksājumu pakalpojumu sniedzēju, un saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c un f apakšpunktu, lai nodrošinātu uz saturu attiecināmu ziņojumu apstrādi, piemēram, tādu ziņojumu, kuri obligāti dokumentējami saskaņā ar NetzDG (Tīkla izpildes likumu).

Personas dati, kurus mēs iegūstam, lai tu varētu izmantot atbalsta funkcijas, pēc tevis uzdotā jautājuma atrisināšanas tiek automātiski dzēsti, ja vien likumdošana neparedz pienākumu šos datus glabāt.

3.5. Pieteikšanās produktam lietotņu veikalos

Iegādājoties lietotņu veikalos (iTunes vai Google Play Store) kādu produktu vai abonementu, tiek saglabāts pirkuma transakcijas ID un dati par iegādāto produktu vai abonementu, lai to pakārtotu tavam kontam.

Šo datu saglabāšanas pamatojums izriet no līgumsaistībām saskaņā ar VDAR 6. panta1. punkta b apakšpunktu. Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami tā mērķa sasniegšanai, kura dēļ dati iegūti.

3.6. Lietotāju konti un profili

Kā mūsu tiešsaistes piedāvājuma lietotājs tu vari izvēlēties, vai piedāvājumu izmantosi kā viesis bez reģistrēta konta vai reģistrēsi kontu, lai varētu izmantot papildu funkcijas. Funkcijas, kas pieejamas bez reģistrācijas, noteiktos gadījumos ir stipri ierobežotas.

Apmeklējot mūsu tiešsaistes piedāvājumu, stājas spēkā līgumattiecības. Šajā procesā iegūto datu apstrāde notiek saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunktu ar mērķi izpildīt līgumsaistības vai veikt pasākumus pirms līguma noslēgšanas. Reģistrējot dalību, kas nav iegūta apzināti vai ar skaidri dotu piekrišanu, pamatā nekādas izmaksas nerodas.

Atbilstoši likumdošanai norādīt personas datus nav tavs pienākums. Tomēr, lai mēs varētu noslēgt lietošanas līgumu, ir nepieciešams norādīt konkrētu obligāti sniedzamo informāciju. Norādīt citus datus ir lietderīgi. Ja tu noteiktus datus nenorādi vai iebilsti pret to izmantošanu, parasti tas nozīmē, ka tu nevarēsi pilnā apjomā izmantot visas funkcijas vai pakalpojumus.

3.6.1. Viesis

Kā viesis tu mūsu tiešsaistes piedāvājumu bez jebkādām saistībām vari izmantot mūsu piedāvāto pamatfunkciju un satura ietvaros. Tad satura nodrošināšanai un optimizēšanai tiek iegūti lietošanas dati un tehniskie dati, kas ir aprakstīti šajā atrunā. Nekādi personas dati netiek iegūti. Esot viesa statusā, nevar ievadīt papildu personas datus, tādēļ arī nekāda datu apstrāde un saglabāšana nenotiek. Uz īpašiem lietošanas veidiem, piemēram, pieteikšanos informatīvajam biļetenam, kas neprasa speciālu reģistrēšanos, attiecas atbilstošie apraksti šajā datu aizsardzības atrunā.

Esot viesa statusā, ar mērķi reģistrēt lietotāja kontu var atvērt attiecīgu reģistrācijas veidlapu. Sākot reģistrāciju, tev jāievada atbilstoši dati, kas izriet no ievades maskas. Šie dati tiek saglabāti uz īsu brīdi, lai tu varētu verificēt savu e-pasta adresi (Optin). Ja “Optin” neseko, dati nekavējoties tiek dzēsti.

3.6.2. Reģistrēts lietotājs

Tu vari reģistrēties, norādot papildu personas datus. Tas, kādi personas dati tev jāpārsūta mums, izriet no attiecīgās ievades maskas, kas tiek izmantota reģistrācijai. Šie dati mums ir nepieciešami, lai varētu nodrošināt reģistrācijā izvēlēto piedāvājumu pastāvošo lietošanas attiecību ietvaros.

Turklāt, norādot papildu datus, iespējams pilnveidot to, kā tu tiec atspoguļots(-a) kopienā, un uzlabot iespējas nodibināt kontaktus. Pie šādiem datiem pieder, piemēram, lietotājvārds, vecums, reģions un tas, kam tu personīgi dod priekšroku. Dažām funkcijām un dažiem datiem papildus ir iespējams iestatīt privātumu. Tādējādi tos var aktivizēt vai paslēpt.

Sensitīvi dati, kā, piemēram, precīzs dzimšanas datums vai e-pasta adrese, pamatā nav publiski redzami un tiek iegūti un saglabāti tikai iekšējai lietošanai. Mēs varam ierosināt datu nodošanu vienam vai vairākiem datu apstrādātājiem, kas personas datus tāpat izmanto tikai iekšējiem mērķiem, kas attiecināmi uz mums. Reizi gadā attēloto dzimšanas datumu tieši dzimšanas dienā jebkurā laikā var deaktivizēt privātuma iestatījumos. Reģistrētas personas jebkurā laikā var ierosināt reģistrācijas laikā norādīto datu labošanu.

Lai nodrošinātu dažādas funkcijas, tiek fiksēti dati, kurus vari redzēt vienīgi tu. Pie tiem pieder, piemēram, komunikācijai izmantotā iekšējā elektroniskā pasta sistēma, tavi profila apmeklētāji un citi dati, kuri publiski redzamajā profilā principā neparādās vai kurus var deaktivizēt privātuma iestatījumos.

Statistikas un mūsu piedāvājuma optimizācijas nolūkos regulāros laika intervālos un svarīgu notikumu gadījumos mēs iegūstam pamatdatus par reģistrēta lietotāja tiešsaistes piedāvājuma lietošanu.

Papildus tam tu dažādus datus vari norādīt brīvprātīgi. Arī šajā gadījumā datu saglabāšanas un apstrādes mērķis ir vispārīga tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana ar kopienas funkcijām (VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunkts). Turklāt atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunktam pastāv likumīgas intereses tiešsaistes piedāvājuma ietvaros padarīt noteiktus datus pieejamus “profilu” formā un pievienot funkcijas, kuras kalpo tam, lai tiešsaistes piedāvājuma darbība atbilstu visu lietotāju kopuma ekspektācijām attiecībā uz tiešsaistes piedāvājuma darbības pamatprincipu.

Mēs jebkurā laikā pēc pieprasījuma sniedzam informāciju par to, kādi personas dati ir saglabāti. Turklāt pēc vēlēšanās vai atbilstoši norādēm mēs personas datus labojam vai dzēšam, ja vien tas nav pretrunā ar likumdošanā noteikto datu glabāšanas pienākumu vai atbilstību mērķim. Dati, kuru glabāšana nav saistoša, tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami tā mērķa sasniegšanai, kura dēļ dati tika iegūti; parasti tas sakrīt ar lietotāja konta dzēšanu. Līdzīgos jautājumos kā kontaktpersona tavā rīcībā ir mūsu datu aizsardzības speciālists.

3.7. Identitātes un pilngadības pārbaude

Ar kombinēto identitātes un pilngadības pārbaudi JOYclub apņemas veikt konsekventus pasākumus pret viltus informāciju un nodrošināt nepilngadīgu personu aizsardzību. Visi JOYclub biedri vien dažu minūšu laikā var veikt bezmaksas verifikāciju. Vienlaikus tiek apstiprināta pilngadība.

Identitātes un pilngadības pārbaudes ietvaros mēs, vadoties pēc videoieraksta, pārbaudām tavā profilā norādītās informācijas patiesumu, it īpaši attiecībā uz dzimumu un pilngadību. Šaubu gadījumos mēs varam pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Dati tiek saglabāti serveros Vācijā, turklāt tikai uz īsu laiku, kamēr tiek veikta to pārbaude. Iesniegtie videomateriāli, kas ir redzami tikai JOY komandas darbiniekiem, kas veic pārbaudi, pēc pārbaudes procedūras pabeigšanas tiek neatgriezeniski dzēsti. Dati netiek nodoti trešajām personām.

Atsevišķas identitātes pārbaudes laikā mēs pārbaudes nolūkos no tevis saņemam tikai fotoattēlu.

Dalība kombinētajā identitātes un pilngadības pārbaudē un atsevišķajā identitātes pārbaudē ir brīvprātīga. Tādējādi tiesiskais pamatojums iepriekš minēto datu apstrādei ir tava piekrišana atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunktam un attiecībā uz pilngadības pārbaudi – VDAR 6. panta 1. punkta c apakšpunkts saistībā ar VFR Valsts likuma par nepilngadīgu personu aizsardzību medijos (JMStV) 4. panta 2. punktu. Dati tiek pilnībā dzēsti uzreiz pēc pārbaudes pabeigšanas.

Video verifikācija nav vienīgā iespēja, kā veikt identitātes/pilngadības pārbaudi. Piemēram, pastāv iespēja piedalīties šādā pārbaudē klātienē.

3.8. Izlozes un aptaujas

Piedaloties aptaujās un izlozēs, iespējams laimēt gan virtuālas, gan taustāmas balvas. Otrajā gadījumā balvu nepieciešams nosūtīt uzvarētājam, tādēļ tiek pieprasīta pasta adrese un precīzs saņēmēja vārds. Šo datu apstrāde uz nepārprotami dotas piekrišanas pamata laimētās balvas nosūtīšanas nolūkos notiek saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunktu.

Pēc nosūtīšanas adreses dati tiek dzēsti.

4. Datu nodošana trešajām personām

Tavi personas dati netiek nodoti trešajām personām mērķiem, kas šeit nav minēti.

Mēs tavus personas datus trešajām personām nododam tikai tad, ja:

5. Izsekošanas un analīzes rīki

Tālāk norādītie, mūsu pielietotie izsekošanas un analīzes pasākumi tiek veikti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunktu. Ar izmantotajiem izsekošanas pasākumiem mēs vēlamies veidot pieprasījumam atbilstošu tiešsaistes piedāvājumu un nodrošināt tā pastāvīgu optimizāciju. Bez tam mēs izsekošanas pasākumus veicam, lai apkopotu statistiku par mūsu tiešsaistes piedāvājuma lietošanu un lai izvērtētu mūsu piedāvājuma optimizācijas iespējas. Iepriekš minēto noteikumu izpratnē tās ir uzskatāmas par leģitīmām interesēm.

Attiecīgos datu apstrādes mērķus un datu kategorijas skati attiecīgajos izsekošanas rīkos.

5.1. Google

Mēs izmantojam “Google Ireland Limited” (turpmāk tekstā – Google) produktus un rīkus. Uz datiem, ko apstrādā Google, attiecas atsevišķi uzņēmuma “Google” datu aizsardzības noteikumi. Tos tu vari aplūkot šeit: https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/. Turpinājumā tu uzzināsi, kā mēs izmantojam konkrētos produktus.

Mūsu lietotņu uzlabošanai un pašpiegādes paziņojumu nosūtīšanai mēs izmantojam Google Firebase. Anonimizētā informācija, kas tiek apkopota par tavu apmeklējumu un apmeklējuma laiku, tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Vajadzības gadījumā, ja to paredz likumdošana vai datu apstrādi pēc pasūtījuma veic trešās personas, dati tiek nosūtīti trešajām personām. Tava IP adrese nekādā gadījumā netiek sasaistīta ar citiem Google datiem. IP adreses tiek anonimizētas tā, ka noteikt to piederību nav iespējams (IP maskēšana).

Google Firebase izmantošanu tu jebkurā laikā vari deaktivizēt lietotnē.

Papildu informāciju par datu aizsardzību un tās darbības principu saistībā ar Google Firebase, kā arī par datu glabāšanas ilgumu tu atradīsi vietnē https://firebase.google.com/support/privacy/

Datu apstrāde notiek uz VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunkta un 6. panta 1. punkta f apakšpunkta pamata un izriet no likumīgām interesēm nodrošināt pieprasījumam atbilstošas lietotņu veidošanas iespējas un pastāvīgu mūsu lietotņu uzlabošanu, kā arī nosūtīt pašpiegādes paziņojumus.

Tev ir tiesības no taviem īpašajiem apstākļiem izrietošu iemeslu dēļ atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunktam jebkurā laikā iebilst pret apstrādi, kas skar tavus personas datus.

Šim nolūkam, izvēloties atbilstošus tehniskos iestatījumus savā pārlūkprogrammā, tu vari novērst sīkfailu saglabāšanu. Tomēr mēs norādām, ka šādā gadījumā tu nevarēsi pilnā apjomā izmantot visas mūsu tiešsaistes piedāvājuma funkcijas.

Savos Google reklāmas iestatījumos tu vari deaktivizēt atbilstoši tev personalizētu reklāmu. Pamācību atradīsi vietnē https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=lv

5.2. AppsFlyer tehnoloģijas izmantošana

Mēs izmantojam “AppsFlyer Ltd.”, 14 Maskit St., Herzliya, Izraēla (“AppsFlyer”, www.appsflyer.com) pakalpojumus, lai uzzinātu vairāk par to, kādos veidos lietotāji pievērš uzmanību mūsu lietotnei un kā tie mūsu lietotni izmanto. Šajā procesā tiek iegūta, apstrādāta un izmantota noteikta informācija par lietotāju izmantotajām ierīcēm, par to, kā tās tiek izmantotas tiešsaistē, un par aplūkoto lapu saturu. Konkrēti runa ir par informāciju, kas attiecas uz:

AppsFlyer šos datus izmanto pēc mūsu pasūtījuma, lai analizētu un izvērtētu mūsu mārketinga pasākumu un kanālu sniegumu, lai noteiktu, kā lietotāji reaģē uz noteiktām kampaņām, kādi ir viņu lietotnes lietošanas paradumi un mijiedarbība ar to. Iepriekš minētie dati netiek izmantoti, lai individualizētu atsevišķus lietotājus vai lai noteiktu viņu identitāti. Bez tam dati tiek izmantoti, lai atklātu un novērstu t. s. “mobilās krāpniecības (“mobile fraud”) gadījumus, t. i., manipulatīvas un krāpnieciskas darbības saistībā ar mūsu mārketinga pasākumiem. Pamatojoties uz iegūtajiem un tālākajā procesā apkopotajiem datiem, AppsFlyer mums var atklāt, vai noteiktas ar mūsu lietotni saistītas darbības (piem., lejupielāde vai instalācija) nav ierosinātas, veicot kādas manipulācijas. Tas ir arī mūsu saimnieciskajās interesēs, jo šādas mobilās krāpniecības ierosinātas darbības jāņem vērā, norēķinoties ar mūsu sadarbības partneriem (reklāmas tīkli/partneru vietnes, kas rāda mūsu reklāmas). Tādēļ datu apstrāde notiek, pamatojoties uz t. s. interešu apsvērumiem VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunktā un mūsu iepriekš aprakstīto leģitīmo interešu ietvaros.

Ja nevēlies, ka AppsFlyer iegūst tavus datus, lietotnes iestatījumos sadaļā “Privātums” tu atradīsi punktu “Diagnostika un lietošana”, ko tu vari deaktivizēt. Pēc deaktivzēšanas AppsFlyer nekādi dati vairs netiek pārsūtīti.

6. Citi pakalpojumu sniedzēji

6.1. Video un GIF faili

6.1.1. YouTube Player un Vimeo

Video iekļaušanai mēs izmantojam pakalpojumu sniedzējus YouTube un Vimeo. YouTube pārvalda “YouTube LLC” ar centrālā biroja adresi 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ASV. YouTube pārstāv “Google Ireland Limited” ar juridisko adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrijā. Youtube video, kas ir iekļauti mūsu tiešsaistes piedāvājumā, ir aktivizēti paplašinātie datu aizsardzības iestatījumi. Tas nozīmē, ka mūsu tiešsaistes pakalpojuma apmeklētāji no Youtube nevar iegūt un saglabāt nekādu informāciju, kā vien šo video atskaņot. Papildu informāciju par YouTube (Google) veikto datu apstrādi un norādes par datu aizsardzību tu atradīsi vietnēs https://policies.google.com/privacy?hl=lv&gl=lv un https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

Vimeo pārvalda “Vimeo Inc.”, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ASV. Papildu informācija par datu apstrādi un norādes par datu aizsardzību pieejamas vietnē https://vimeo.com/privacy.

6.1.2. Giphy, Tenor

Animāciju (t. s. GIF failu) iekļaušanai mēs izmantojam pakalpojumu sniedzējus Tenor un Giphy. Tenor pārvalda “Tenor, Inc.”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Papildu informāciju par datu apstrādi un norādes par datu aizsardzību tu atradīsi vietnē https://tenor.com/legal-privacy.

Giphy pārvalda “Giphy Inc.”, 416 West 13th Street, Suite 207 New York, NY 10014, ASV. Papildu informāciju par datu apstrādi un norādes par datu aizsardzību tu atradīsi vietnē https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360020028332-GIPHY-Privacy-Policy.

6.1.3. Norādes

Lietotāju personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts. Lietotāju personas datu apstrāde mums ļauj vizuāli attēlot noderīgu informāciju.

Kad tu atver mūsu tiešsaistes piedāvājumu, pielietojot ieguldīšanas metodi, attiecīgajām platformām var tikt nosūtīti tādi dati kā tava IP adrese. Lai, atskaņojot video, novērstu izsekošanas sīkfailu izveidošanu, sīkfailu saglabāšanu tu vari novērst ar atbilstošiem iestatījumiem savā pārlūkprogrammā. Tomēr mēs norādām, ka tu šādā gadījumā nevarēsi pilnā apjomā izmantot visas mūsu tiešsaistes piedāvājuma funkcijas.

Mēs nevaram ietekmēt to, kā šādus datus izmanto citas platformas. Informāciju meklē, sekojot attiecīgo pārvaldītāju norādītajām saitēm un, ja nepieciešams, pielāgo savus privātuma iestatījumus.

6.2. Videočats

Ja tu izmanto mūsu videočata funkciju, ko piedāvā “Nexmo Inc.”, 23 Main Street, Holmdel, NJ 07733, ASV (turpmāk tekstā – Nexmo), efektīvie čata laikā straumētā satura dati (video attēls un audio celiņš), kā arī klienta iekļaušanai nepieciešamie metadati un komunikācijas dati (lietošanas laiks un ilgums, avota un mērķa identifikācija, atrašanās vieta, IP adrese) tiek nosūtīti uz pakalpojuma sniedzēja serveri. Dati tiek saglabāti tikai tādā apmērā, cik tas nepieciešams čata izveidošanai un drošības pasākumu veikšanai.

Šī datu apstrāde tiek veikta tikai videočata pakalpojuma nodrošināšanai un ir leģitīma atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunktam.

Datu apstrāde notiek pēc mūsu pasūtījuma, un atbilstoši mūsu norādēm to veic pakalpojuma sniedzējs Nexmo. Dati var tikt apstrādāti uz dažādiem serveriem dažādās valstīs. Ja datu apstrāde notiek valstī, kas nav ES dalībvalsts, tiek nodrošināts, ka šai apstrādei tiek piemēroti ES standarta vienošanos noteikumi un līdz ar to tiek garantēts pienācīgs datu aizsardzības līmenis.

Papildu norādes par datu apstrādi uzņēmumā Nexmo vari skatīt šeit: https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/

6.3. Pašpiegādes paziņojumi

Lai tev varētu nosūtīt personificētus pašpiegādes paziņojumus, mēs izmantojam AWS Pinpoint, kas ir “Amazon Web Services” EMEA Sarl, Rue Plaetis 5, 2338 Luksemburga, tehnoloģija. Tas notiek tikai tad, ja, instalējot lietotni vai veicot iestatījumus vēlāk, tu esi piekritis/-usi atbilstošu pašpiegādes paziņojumu saņemšanai. Dodot piekrišanu, mūsu serverim un pakalpojuma sniedzējam tiek nosūtīts unikāls ierīces kods, kas mums sniedz iespēju veikt paziņojumu specifisku iedalīšanu un nosūtīšanu. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir tava piekrišana atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunktam. Savu piekrišanu tu jebkurā laikā vari atsaukt, deaktivizējot pašpiegādes paziņojumus.

7. Skartās personas tiesības

Tev ir tiesības:

8. Tiesības iebilst

Ja tavi personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz leģitīmām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunktu, tev ir tiesības saskaņā ar VDAR 21. pantu iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja vien to var pamatot ar iemesliem, kas izriet no taviem īpašajiem apstākļiem, vai ja iebildumi ir vērsti pret tiešo tirgvedību. Pirmajā gadījumā tavi dati tiek dzēsti, izņemot situācijas, kad mēs varam pierādīt apstrādes nepieciešamību drošības nolūkos, kas ir svarīgāki par tavām interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Otrajā gadījumā tev ir vispārīgas tiesības iebilst, nenorādot īpašos apstākļus, kas mums arī jāievēro.

Ja vēlies izmantot savas atsaukuma tiesības vai tiesības iebilst, pietiek ar dsb@fp.de adresētu e-pasta vēstuli.

9. Datu drošība

Kad tiek atvērts tiešsaistes piedāvājums, mēs izmantojam izplatīto SSL metodi (Secure Socket Layer) kombinācijā ar attiecīgi augstākā līmeņa šifrēšanu, kādu atbalsta tava ierīce. Parasti tā ir 256 bitu šifrēšana. Ja tava ierīce 256 bitu šifrēšanu neatbalsta, tās vietā mēs izmantojam 128 bitu v3 tehnoloģiju.

Pamatā mēs veicam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai tavus datus pasargātu pret nejaušām vai tīšām manipulācijām, daļējas vai pilnīgas datu zaudēšanas, sabojāšanas vai pret trešo personu nesankcionētu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi atbilstoši tehnoloģiju attīstībai tiek pastāvīgi uzlaboti.

10. Šīs datu aizsardzības atrunas aktualitāte un izmaiņas

Šī datu aizsardzības atruna šobrīd ir spēkā un ir aktualizēta 01.09.2021.

Attīstot mūsu tiešsaistes piedāvājumus vai mainoties likumdošanai vai oficiālo iestāžu noteikumiem, var būt nepieciešams šajā datu aizsardzības atrunā veikt izmaiņas. Attiecīgi jaunāko datu aizsardzības atrunu jebkurā laikā iespējams lejupielādēt un saglabāt.