Privacyyverklaring

De bescherming van je persoonlijke gegevens en je identiteit is voor ons, F&P GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 12, 04107 Leipzig, van groot belang. Op deze plaats willen wij je informeren over de verwerking van je gegevens volgens de regelgeving voor gegevensbescherming op basis van de nu geldende voorschriften (EU-AVG). De gegevensbeschermingsverklaring heeft betrekking op de aangeboden online services en dienstverlening die hieronder het algemene 'aanbod/online aanbod' en in het bijzonder op het speciale 'platform' op webpagina's en in de 'app', mobiele toepassingen wordt genoemd.

Wij verwerken persoonlijke gegevens in principe alleen voor zover dit voor het beschikbaar maken van gebruiksklare online aanbiedingen, content en diensten vereist is. De verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt regelmatig, maar alleen na jouw toestemming. Er geldt een uitzondering voor gevallen waarin een voorafgaande intrekking van een toestemming op feitelijke gronden niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de toezichthouder gegevensbescherming van het bedrijf

1.1 Verantwoordelijke instantie

Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door:
F&P GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig (Duitsland)

E-mail: dsb@fp.de

1.2 Toezichthouder gegevensbescherming

De toezichthouder gegevensbescherming binnen het bedrijf is via de volgende contactgegevens te bereiken:

F&P GmbH

De toezichthouder gegevensbescherming
Karl-Liebknecht-Straße 12

04107 Leipzig, Duitsland

E-mail: dsb@fp.de

2. Algemene informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Het gebruik van ons online aanbod is onderworpen aan de dynamiek die de internetbranche eigen is; daarom is het niet mogelijk om op alle details in te gaan. Ons doel is om met deze verklaring op de wezenlijke elementen van gegevensverwerking in te gaan.

Dit zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De verwerking vindt plaats om het door jou gewenste aanbod van diensten überhaupt ter beschikking te stellen, om aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen en om de vereiste precontractuele maatregelen te kunnen treffen die je aanvraag met zich meebrengt. Verdere doelen van de verwerking zijn bovenal:

Persoonlijke gegevens worden in het algemeen verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden opgeslagen niet meer nodig zijn en de wettelijke bewaarplicht niet langer van kracht is. Bij tools van derden kunnen de termijnen voor het verwijderen van gegevens - voor zover niet expliciet aangegeven - van de gegevensbeschermingsverklaring voor de betreffenden tools op de websites van deze derden gevonden worden.

3. Gegevensverwerking bij gebruik van ons aanbod

Ons aanbod is op verschillende manieren toegankelijk (bijv. website, app). De toegang tot ons aanbod is deels kosteloos, voor andere delen kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Enkele delen van ons aanbod kunnen louter als informatie worden beschouwd en gebruikt. Voor andere delen is registratie en het afsluiten van een kosteloze of betaalde gebruiksovereenkomst vereist. Bij gebruikmaking van ons aanbod worden persoonlijke gegevens door ons of door externe dienstverleners verwerkt. Hieronder worden de doelstellingen, verwerkingsprocessen en de juridische basis voor de verwerking nader omschreven.

3.1 Toegepaste technologie waarbij de identiteit van de gebruiker niet wordt vastgesteld

Bij het opvragen van ons online aanbod worden automatisch gegevens naar onze servers verzonden. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen.

De volgende gegevens worden daarbij geregistreerd en tot aan het geautomatiseerde verwijderen opgeslagen:

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

De juridische basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub f. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hiervoor opgesomde doelen voor gegevensregistratie. In geen geval gebruiken wij de geregistreerde gegevens om gevolgtrekkingen te maken ten aanzien van jouw persoon. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

3.2 Toegepaste technologie waarbij de identiteit van de gebruiker niet wordt vastgesteld

In onze app wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden om het apparaat te identificeren. Dit is nodig om bepaalde functies beschikbaar te stellen, storingen te analyseren en specifieke content en informatie voor de gebruiker te presenteren. Wij maken gebruik van de geïdentificeerde kenmerken om betaalde diensten aan een apparaat te kunnen sturen en push-berichten in het kader van de werking van de app te kunnen aanbieden. Voor de identificatie van het apparaat maken we bij iOS-apparaten gebruik van de 'Ad-ID' en bij Android-apparaten op de 'Google Werbe ID'. Deze ID’s worden niet gebruikt voor het presenteren van reclame.

3.3 Bij aanmelding voor nieuwsbrieven

Indien je volgens artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub f uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, gebruiken wij je e-mailadres voor het regelmatig toesturen van nieuwsbrieven. Voor het ontvangen van nieuwsbrieven is het voldoende om je e-mailadres op te geven. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Het afmelden is te allen tijde mogelijk, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kun je het verzoek om je af te melden ook altijd per e-mail aan dsb@fp.de sturen.

3.4 Bij gebruik van contactformulieren en support-functies

Voor eventuele vragen bieden wij de mogelijkheid om contact met ons op te nemen. Daarvoor is de opgave van een geldig e-mailadres of een actieve login vereist, zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en wij die kunnen beantwoorden. Overige opgaven kunnen op vrijwillige basis worden gedaan.

De gegevensverwerking ten behoeve van het beantwoorden van een contactaanvraag bij ons wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub b om pre-contractuele maatregelen te treffen of contractuele verplichtingen na te kunnen komen, of uit artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub a op basis van je vrijwillig verleende toestemming.

De door ons geregistreerde persoonlijke gegevens t.b.v. contactopname of communicatie worden na de afhandeling van de door jou gedane aanvraag automatisch verwijderd.

Daarnaast bestaat voor geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om content te melden en

supportaanvragen in te dienen. In die gevallen slaan wij op wie de aanvraag indient, wat de inhoud van de aanvraag is en eventueel op welke content de melding betrekking heeft. In het supportsysteem wordt de conversatie met de gebruiker vastgehouden. Gesprekken via de support-hotlines worden afgewikkeld zonder opslag van gegevens, tenzij een legitimatie van de beller dringend noodzakelijk is voor het ophelderen van de situatie, en dit door de beller is gedaan. In deze gevallen worden in het gesprek gemelde en eventueel nog niet opgeloste situaties vastgelegd in de vorm van een support ticket.

De gegevensverwerking ten behoeve van het verlenen van support wordt uitgevoerd op grond van artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub a afhankelijk van je vrijwillig verleende toestemming, op grond van artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub b voor het uitvoeren van precontractuele of contractuele aangelegenheden met ons of met een aangesloten betalingsprovider, resp. op grond van artikel 6 EU-AVG, lid, sub f voor het garanderen van de behandeling van content-meldingen, bijvoorbeeld meldingen die ingevolge NetzDG (Duitse wet tegen haatberichten op internet) onder de meldingsplicht vallen.

De door ons voor het gebruik t.b.v. supportfuncties geregistreerde persoonlijke gegevens worden na de afhandeling van de door jou gedane aanvraag automatisch verwijderd, voor zover er geen sprake is van een wettelijke bewaarplicht voor deze gegevens.

3.5 Aankoop van een product in app-stores

Bij aankoop van een product of abonnement in de app-stores (iTunes of Google Play Store) wordt ten behoeve van het koppelen met je account de transactie-ID van het aankoopproces en het gekochte product of abonnement vastgelegd.

De grondslag voor het opslaan van deze gegevens volgt uit de uitvoering van contractuele verbintenissen overeenkomstig artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub b. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

3.6 Gebruikersaccounts en -profielen

Als gebruiker van ons online aanbod staat het je vrij om als gast zonder geregistreerd account van een aanbod gebruik te maken, of om een account te registreren om meer functies te kunnen gebruiken. Zonder registratie is de beschikbaarheid van functies onder bepaalde omstandigheden zeer beperkt.

Door het bezoeken van ons online aanbod ontstaat een contractuele relatie. De verwerking van de daarbij geregistreerde gegevens valt onder artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub b, ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst of het treffen van precontractuele maatregelen. Zonder een bewust en via expliciete toestemming verkregen lidmaatschap en daarop volgende registratie ontstaan verder geen kosten.

Je bent niet wettelijk verplicht om al je persoonlijke gegevens te verstrekken. Om echter een gebruiksovereenkomst met jou te kunnen sluiten, zijn sommige gegevens verplicht. Het verstrekken van verdere informatie is zinvol. Als je bepaalde gegevens niet verstrekt of het gebruik ervan niet toestaat, kun je meestal niet volledig gebruikmaken van alle functies of diensten.

3.6.1 Host

Als gast kun je ons online aanbod vrijblijvend binnen het kader van de door ons ter beschikking gestelde basisfuncties en content opgeroepen. Daarbij worden gebruiksgegevens en technische gegevens voor het publiceren en optimaliseren van content geregistreerd, die in deze verklaring overeenkomstig beschreven zijn. Daarbuiten worden geen persoonlijke gegevens geregistreerd. Als gast kun je verdere persoonlijke gegevens invoeren, waarvoor ook geen verdere verwerking of opslag plaats vindt. Voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld het opgeven voor een nieuwsbrief die geen aparte registratie vereist, gelden de toepasselijke uitvoeringen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gast kun je ten behoeve van het registreren van een gebruikersaccount een daarvoor bestemd registratieformulier oproepen. Als de registratieprocedure begint, moet je de gegevens volgens het invoerscherm invullen. Deze gegevens worden gedurende een korte periode opgeslagen, zodat je je e-mailadres kunt legitimeren (opt-in). Mocht er geen opt-in plaatsvinden, dan worden de gegevens weer verwijderd.

3.6.2 Geregistreerde gebruikers

Je hebt de mogelijkheid om je onder opgave van verdere persoonlijke gegevens te registreren. Welke verdere persoonlijke gegevens daarbij aan ons worden doorgegeven volgt uit het actuele invoerscherm dat voor de registratie wordt gebruikt. Wij hebben deze gegevens nodig, om het door jou bij de registratie opgegeven dienstenaanbod in het kader van de bestaande gebruiksovereenkomst ter beschikking te kunnen stellen.

Verder bestaat de mogelijkheid om door een opgavekeuze de eigen weergave binnen de community te optimaliseren en de kansen op contact te verhogen. Tot deze gegevens behoren bijvoorbeeld de gebruikersnaam, leeftijd, godsdienst en persoonlijke voorkeuren. Voor sommige functies en opgaven staan je aanvullend instellingen voor de privacy ter beschikking. De advertentie kan daarmee worden geactiveerd of geblokkeerd.

Gevoelige gegevens zoals de precieze geboortedatum of het e-mailadres zijn in het algemeen niet openbaar te raadplegen en worden uitsluitend voor intern gebruik geregistreerd en opgeslagen. Wij kunnen besluiten tot een doorgifte aan een of meerdere medewerkers, die de persoonlijke gegevens eveneens uitsluitend gebruiken voor intern gebruik, dat aan ons toegeschreven moet worden. De jaarlijkse eenmalige aankondiging van de verjaardag op de dag van de verjaardag zelf kan in de privacy-instellingen op elk moment worden uitgeschakeld. Geregistreerde personen hebben de mogelijkheid, om de bij de registratie opgegeven gegevens op elk moment aan te laten passen.

Voor het waarborgen van diverse functies worden gegevens vastgehouden die jij alleen kunt inzien. Daaronder valt bijvoorbeeld het interne mailsysteem voor communicatie, de bezoekers van je profiel, en de overige gegevens die in het algemeen niet in het openbare profiel verschijnen, of door de privacy-instellingen

van weergave zijn uitgesloten.

Voor statistische doeleinden en voor de optimalisatie van ons aanbod leggen wij met regelmatige tussenpozen en bij relevante gebeurtenissen sleutelgegevens vast van het gebruik van het online aanbod door een geregistreerde gebruiker.

Diverse gegevens kunnen door jou vrijwillig worden opgegeven. Het doel van het opslaan en verwerken is ook in dit geval het in algemene zin beschikbaar stellen van het online aanbod met community functies (artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub a). Daarnaast bestaat een gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub f, om bepaalde gegevens van “profielen” binnen het online aanbod oproepbaar te maken en te koppelen aan functies, dit ten behoeve van de werking van de basisfunctionaliteit van het online aanbod binnen het verwachtingspatroon van de gebruikersgroep als geheel.

Op aanvraag verstrekken wij op elk moment informatie over welke persoonlijke gegevens zijn opgeslagen. Verder passen wij op aanvraag of aanwijzing persoonlijke gegevens aan of verwijderen deze, voor zover dit niet in strijd is met enige bewaarplicht of doelgebondenheid. Gegevens die niet onder de bewaarplicht vallen worden verwijderd, zodra deze voor de uitvoering van het doel waarvoor ze werden opgeslagen, niet meer nodig zijn, uiterlijk in elk geval bij het verwijderen van het gebruikersaccount. Onze toezichthouder gegevensbescherming staat in dit verband als contactpersoon tot je beschikking.

3.7 Echtheids- en meerderjarigheidscontrole

Met de gecombineerde echtheids- en meerderjarigheidscontrole streeft JOYCE naar een consequente aanpak tegen fakes en voor het beschermen van minderjarigen. In JOYCE kunnen alle leden zich gratis en binnen enkele minuten als echt laten verifiëren. Gelijktijdig wordt de meerderjarigheid bevestigd.

In het kader van de echtheids- en meerderjarigheidscontrole, controleren we aan de hand van een video-opname de echtheid van de verstrekte informatie in je profiel, in het bijzonder het geslacht en de leeftijd. In geval van twijfel kunnen we eisen dat een identificatiebewijs ter echtheidsverificatie overlegd wordt. De gegevens worden slechts voor een beperkte periode ten behoeve van de controle opgeslagen op een server in Duitsland. Zodra de controle is afgerond, wordt het ingezonden videomateriaal, dat uitsluitend ter controle door het JOYteam in te zien was, onmiddellijk en onherroepelijk gewist. Het materiaal wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

De deelname aan de gecombineerde echtheids- en meerderjarigheidsconrole en aan de echtheidsverificatie is vrijwillig. De juridische basis voor de verwerking van de bovengenoemde gegevens is daarom jouw toestemming conform artikel 6 lid 1, sub a van de EU-AVG, evenals artikel 6 lid 1, sub c van de EU-AVG in combinatie met § 4 lid 2 van de JMStV voor de meerderjarigheidscontrole. De gegevens worden onmiddellijk na afloop van de controle onherroepelijk verwijderd.

Video-verificatie is niet de enige manier om de echtheids-/leeftijdsverificatie uit te voeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op locatie aan een dergelijke verificatie deel te nemen.

3.8 Kansspelen en enquêtes

Met de deelname aan enquêtes en kansspelen bestaat de mogelijkheid om zowel virtuele als fysieke voorwerpen te winnen. In het laatste geval is verzending aan de winnaar nodig, waarvoor wij het adres en de echte naam moeten vastleggen. De verwerking van deze gegevens valt onder de uitdrukkelijke toestemming volgens artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub a ten behoeve van het verzenden van gewonnen prijzen.

De adresgegevens worden na succesvolle verzending verwijderd.

4. Doorgifte van gegevens

Een doorgifte van je persoonlijke gegevens aan derden in andere dan de hierna opgevoerde doelen vindt niet plaats.

Wij geven je persoonlijke gegevens alleen door aan derden, als:

5. Tracking- en analysetools

De hierna opgevoerde en door ons ingezette tracking- en analysemaatregelen zijn op grond van artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub f uitgevoerd. Met de in te zetten tracking-maatregelen willen we een op de vraag afgestemde samenstelling en permanente optimalisatie van ons online aanbod waarborgen. Daarnaast zetten we tracking-maatregelen in om het gebruik van ons online aanbod statistisch vast te leggen en te analyseren, met het doel om ons aanbod voor jou te optimaliseren. Deze belangen zijn als gerechtvaardigd te beschouwen in de zin van de eerder genoemde voorschriften.

De gegeven doelen van gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn uit de betreffende tracking-tools af te leiden.

5.1 Google

Wij maken gebruik van producten en tools van Google Inc. (hierna: Google). Voor gegevens die Google verwerkt, gelden afwijkende gegevensbeschermingsbepalingen van het bedrijf Google. Die kun je hier bekijken:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Hieronder wordt gedetailleerd uitgelegd hoe wij van de producten gebruik maken.

Voor het optimaliseren van onze applicaties en het uitsturen van push-mededelingen gebruiken wij Google Firebase. De over je gebruik en de gebruiksduur verkregen geanonimiseerde informatie wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Deze informatie wordt eventueel aan derden doorgegeven, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of in zoverre derden deze gegevens in opdracht verwerken. Jouw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een koppeling niet mogelijk is (IP-masking)

Je kunt het gebruik van Google Firebase in de app op elk moment deactiveren.

Nadere informatie over gegevensbescherming en de werking in relatie tot Google Firebase, evenals over de bewaartermijn van gegevens vind je onder https://firebase.google.com/support/privacy/

De verwerking gebeurt op de grondslag van artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub a en f op basis van gerechtvaardigd belang in de op de vraag afgestemde samenstelling en permanente optimalisatie van onze applicatie en het uitsturen van pushberichten.

Je hebt op elk moment het recht om vanwege redenen die het gevolg zijn van jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jou betreffende persoonlijke gegevens, op basis van artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub f.

Hiertoe kun je het opslaan van cookies verhinderen door gebruik te maken van de keuze van de betreffende instellingen van je browser. Wij wijzen er echter op, dat je dan in voorkomende gevallen mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies binnen het totaal van ons online aanbod.

Je kunt in de advertentie instellingen van Google voor jou gepersonaliseerde reclame uitschakelen. Uitleg hierover vind je op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl

5.2 Gebruik van de AppsFlyer-technologie

Wij gebruiken de services van AppsFlyer Ltd., 14 Maskit St., Herzliya, Israel ('AppsFlyer',  www.appsflyer.com), om informatie te verzamelen over de manieren waarop gebruikers onze app leren kennen en hoe zij deze gebruiken. Hierbij wordt bepaalde informatie over de door de gebruiker benutte apparaten, het onlinegedrag en de opgevraagde webcontent verzameld, verwerkt en gebruikt. Het gaat hierbij met name om informatie over:

AppsFlyer gebruikt deze gegevens in opdracht van ons om de performance van onze marketingactiviteiten en -kanalen te analyseren en te beoordelen, om vast te stellen hoe gebruikers op bepaalde campagnes reageren en hoe gebruikers de app gebruiken en ermee interageren. De bovengenoemde gegevens worden niet gebruikt om afzonderlijke gebruikers te individualiseren of ze aan een bepaalde persoon te koppelen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om gevallen van wat we 'mobile fraud' noemen, d.w.z. manipulatieve en frauduleuze handelingen in verband met onze marketingactiviteiten, aan het licht te brengen en te voorkomen. Op basis van de vastgestelde en in het verdere verloop verzamelde gegevens kan AppsFlyer voor ons duidelijk maken of bepaalde handelingen in verband met onze app (bijv. download of installatie) door manipulatie veroorzaakt zijn. Dit dient ook ons bedrijfsbelang, aangezien dergelijke door mobile fraud veroorzaakte acties bij de schadeloosstelling van onze partners (reclamenetwerken / partnersites die onze advertenties invoegen) in aanmerking moeten worden genomen. De gegevensverwerking vindt daarom plaats op grond van de zogenaamde belangenclausule artikel 6 par 1, sub f EU-AVG en in het kader van ons hierboven beschreven gerechtvaardigd belang.

Indien je wilt voorkomen dat AppsFlyer gegevens van je verzamelt, kun je in de app-instellingen in het onderdeel 'Privacy' het item 'Diagnostische gegevens' deactiveren. Na het deactiveren worden er geen gegevens meer aan AppsFlyer verstrekt.

6. Andere aanbieders

6.1 Video’s en GIF’jes

6.1.1 YouTube Player en Vimeo

Voor de integratie van video's maken we gebruik van de providers YouTube en Vimeo. YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube LLC, gevestigd in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Bij video's van YouTube die op ons onlineaanbod zijn geïntegreerd is de uitgebreide privacy-instelling geactiveerd. Dat betekend dat er geen informatie van bezoekers aan ons online-aanbod bij YouTube wordt verzameld en opgeslagen tenzij deze de video afspelen. Verdere informatie over de gegevensverwerking en over de gegevensbescherming door YouTube (Google) vind je op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

Aanbieder van deze service is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Verdere informatie over de gegevensverwerking en gegevensbescherming vind je op https://vimeo.com/privacy.

6.1.2 Giphy, Tenor

Voor de integratie van animaties (zgn. GIF's) maken we gebruik van de providers Tenor en Giphy. De aanbieder van Tenor is Tenor, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Verdere informatie over de gegevensverwerking en gegevensbescherming vind je op  https://tenor.com/legal-privacy.

De aanbieder van Giphy is Giphy Inc., 416 West 13th Street, Suite 207 New York, NY 10014. Verdere informatie over de gegevensverwerking en gegevensbescherming vind je op  https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360020028332-GIPHY-Privacy-Policy.

6.1.3 Opmerkingen

Juridische basis voor de verwerking van de door jou verstrekte persoonlijke gegevens is artikel 6 par 1, sub. f EU-AVG. De verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers geeft ons de mogelijkheid om handige informatie visueel te presenteren.

Wanneer je ons online aanbod opvraagt, kunnen we met behulp van de inbeddingstechniek gegevens zoals je IP-adres aan de platforms worden teruggegeven. Om ook bij het afspelen van video's het plaatsen van cookies te voorkomen, kun je het opslaan van cookies met behulp van een instelling in de browsersoftware voorkomen. Wij wijzen er echter op, dat je dan in voorkomende gevallen mogelijk geen volledig gebruik kunt maken van alle functies binnen het totaal van ons online aanbod.

Wij hebben geen invloed op de manier waarop de platforms de gegevens gebruiken. Raadpleeg hiervoor de informatie van de exploitant onder de vermelde links en pas evt. de privacy-instellingen aan.

6.2 Videochat

Wanneer je gebruik maakt van de videochat-software van de aanbieder Nexmo Inc., 23 Main Street, Holmdel, NJ 07733, USA (hieronder Nexmo), wordt de streaming-content tijdens de chat (het beeld en het geluidsspoor) en de voor integratie van de client benodigde meta- en communicatiegegevens (tijd en duur van het gebruik, bron- en doelidentificatie, locatie, IP-adres) aan de server van de aanbieders verzonden. Opslag vindt uitsluitend plaats voor zover dit vereist is voor de opbouw van de chat en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen.

Deze verwerking vindt uitsluitend plaat voor de uitvoering van de dienstverlening voor de videochat volgens artikel 6 par 1, sub. b EU-AVG.

De verwerking vindt plaats in opdracht van ons en volgende onze instructies aan de aanbieder Nexmo. De gegevens kunnen hierbij worden verwerkt op servers in verschillende landen. Wanneer de verwerking plaatsvindt in derde landen, is gewaarborgd dat de

EU-standaardclausules voor deze verwerking gelden en daardoor voldoende garantie bestaat voor een passend veiligheidsniveau.

Verdere informatie over de gegevensverwerking bij Nexmo vind je hier: https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/

6.3 Pushmeldingen

We gebruiken met AWS Pinpoint een technologie van Amazon Web Services EMEA Sarl, Rue Plaetis 5, 2338 Luxemburg, om je gepersonaliseerde pushmeldingen te kunnen sturen. Dit gebeurt uitsluitend als je bij het downloaden van de app of later in de instellingen toestemming hebt gegeven voor deze pushmeldingen. Als je toestemming geeft om pushmeldingen te ontvangen, wordt er een uniek kengetal van jouw apparaat naar onze server en de dienstverlener gestuurd, waarmee wij mogelijkheid krijgen, de meldingen doelgericht te kunnen categoriseren en versturen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, par. 1, lid 1, sub a van de EU-AVG. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door de pushmeldingen weer uit te schakelen.

7. Rechten van de betrokkene

Je hebt het recht:

8. Recht op bezwaar

Voor zover je persoonlijke gegevens op grond van gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 EU-AVG, lid 1, sub f zijn verwerkt, heb je het recht om overeenkomstig artikel 21 EU-AVG bezwaar tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens te maken, voor zover daar gronden voor zijn die zich af laten leiden uit jouw specifieke situatie, of als het bezwaar zich richt tegen directe reclame. In het laatste geval heb je een algemeen recht van bezwaar, dat zonder opgave van een specifieke situatie door ons wordt omgezet.

Mocht je van je recht op herroeping of bezwaar gebruik willen maken, dan volstaat een e-mail aan  dsb@fp.de.

9. Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken bij het oproepen van online aanbiedingen het algemeen bekende SSL-protocol (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogst beschikbare encryptieniveau dat door jouw apparaat wordt ondersteund. Over het algemeen gaat het daarbij om een 256-bit encryptie. In het geval dat jouw apparaat geen 256-bit encryptie ondersteunt, grijpen wij in plaats daarvan terug op 128-Bitv3-technologie.

Voor het overige maken wij gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om jouw gegevens te beschermen tegen opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

10. Geldigheid en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is op dit moment geldig en bevat de stand van 16-07-2020.

Door de doorontwikkeling van ons online aanbod of op basis van gewijzigde wet- en regelgeving kan het noodzakelijk zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde door jou worden opgeroepen en opgeslagen.